ralc.co.il

true

פחת מואץ בגין רכישת כלי רכב – תקלה או כוונה ?

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  10.12.2020פחת מואץ בגין רכישת כלי רכב - כוונה או תקלה ? 

רמי אריה עו"ד רו"ח


בחודש נובמבר פורסמו תקנות המאפשרות קבלת כפל פחת ברכישת מכונות וציוד, עקב תקופת הקורונה, אשר עיון בהם מעלה כי הן מאפשרות קבלת פחת מוגדל גם בגין רכישת כלי רכב פרטיים ומסחריים קטנים, מוניות, אוטובוסים ועוד , ככל שיירכשו עד ליום 30.6.2021.


בתקנות שפורסמו ביום 15.11.2020 נאמר כי הן חלות על ציוד לרבות מכונות ורכב עבודה, שאינו משאית ולמעט נכס בלתי מוחשי. מדובר בניסוח קלוקל בלשון המעטה. שכן, אם הפחת המואץ חל רק לגבי ציוד ומכונות, אז ברור שהוא לא חל על נכס לא מוחשי. הרי לא ניתן לראות במוניטין, או בזכות ל-"אי תחרות" למשל, כ- "ציוד ומכונות".


ההחרגה של "משאית" מתוך רשימת הציוד הזכאי לפחת מואץ, גם היא מוזרה. שכן, מהחרגה זו עולה כי שאר כלי הרכב שאינם משאית, כן זכאים לפחת מואץ. כך עולה גם מעיון בתקנות הפחת הרגילות, כי רשימת הפריטים הכלולה תחת סיווג "מכונות וציוד", כוללת גם כלי רכב פרטיים ומסחריים קטנים, מוניות, אוטובוסים, וכמובן מחשבים וקווי ייצור.


לא ברור מדוע דווקא מכל סוגי כלי הרכב - הוחרגו דווקא המשאיות מהזכאות לפחת מואץ.


שימו לב, כי בניינים, רהיטים ומטעים חקלאיים אינם מסווגים כמכונות וציוד. כך שאלו לא יזכו לפחת מואץ.


הזכות לפחת המואץ היא רק לגבי ציוד, מכונות וכלי רכב שאינם משאית, שיירכשו מיום 1.9.2020 ועד ליום 30.6.2021, ובתנאי שמועד ההפעלה שלהם יהיה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתם ולא יאוחר מיום 30.6.2021. כך עולה כי ניתן לחתום היום על הזמנת רכישה של כלי רכב פרטי או מסחרי, או מונית, ולקבל אותם ולהפעיל אותם בתוך שלושה חודשים ולקבל בגינם פחת מואץ לצורכי מס.


יותר מכך, נרשם בתקנות הפחת מואץ, כי ציוד שלא ניתן היה להתחיל בהפעלתו בתוך שלושה חודשים, יהיה זכאי לפחת מואץ גם אם יופעל בתוך תשעה חודשים, ולכל המאוחר עד ליום 31.3.2022. כך שבהחלט אפשר לעשות כרגע הזמנות לציוד כולל כלי רכב, למעט משאיות, ולקבל בגינם פחת מואץ אם יתחילו לפעול בישראל עד ליום 31.3.2022.


ככל שהייתה טעות ברשות המיסים, ולא התכוונו שם לתת פחת מואץ לכלי רכב, כדאי למהר ולהזדרז לחתום על הסכמי רכישה של כלי רכב זכאים כאמור, לפני שרשות המיסים תפעל לתיקון התקנות, אפילו אם כלי הרכב האלו יגיעו ויופעלו עד סוף מרץ 2022.


נזכיר עוד כי בגין מכונות וציוד שזכאים גם כך לפחת מוגדל היות והם מופעלים במשמרות, ניתן יהיה לקבל כפל פחת על שיעור הפחת המוגדל שלו הם זכאים.


לדעתנו, הזכות לפחת מוגדל עקב הפעלה במשמרות קיימת גם לגבי כלי רכב אשר מופעלים באופן הגורם להם כליה או בליה העולים על הרגיל. במקרה של כלי הרכב, נראה שיש לשים דגש לאו דווקא על כמות שעות העבודה שלהם, אלא על מספר הק"מ הגבוה שאותו הם נוסעים בכל שנה. כלי רכב אלו, כמו כל ציוד אחר, יהיו זכאים לפחת מוגדל כפול ומכופל. גם בגין העבודה במשמרות וגם בגין הפחת המואץ.   

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5589-פחת-מואץ-בגין-רכישת-כלי-רכב-תקלה-או-כוונה.aspx

© כל הזכויות שמורות