ralc.co.il

true

פטור ממס שבח על כספיo ששימשו לרכישת דירה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  25.04.2021

החלת פטור ממס שבח על מתנה כספית לאחים ששימשה לרכישת דירה


רמי אריה, עו"ד ורו"ח


העברה במתנה של זכות במקרקעין בין אחים אינה זכאית לפטור ממס, אם הזכות לא התקבלה בירושה או במתנה מהורי האחים. בפרשנות מרחיבה מתירה רשות המיסים את הפטור גם אם המתנה מההורים הייתה בכספים ששימשו לרכישת הזכות במקרקעין.


ביום 21.4.2021 פורסמה החלטת מיסוי בהסכם מספר 6642/21 אשר עסקה בתחולת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, שהדירה המועברת במתנה בין האחים, נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה.


מדובר באחות שביקשה להעביר דירת מגורים בבעלותה, במתנה לידי אחותה וללא חיוב במס שבח לפי סעיף 62 לחוק. הדירה נרכשה על ידי המעבירה מכספים שהיא קיבלה במתנה מאמה.


המעבירה ביקשה לאשר כי הפטור הקבוע בסעיף 62 לחוק, בהעברה בין אחים יחול גם כאשר הדירה המועברת נרכשה במלואה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה.

בהחלטת המיסוי אישרה רשות המיסים את הפטור כמבוקש, בכפוף לתנאים הבאים:

1.      סעיף 62 לחוק קובע כי מכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו (כהגדרתו בחוק) תהיה פטורה ממס שבח.

2.      הסעיף תוקן במסגרת תיקון 76 לחוק (שתחולתו לעניין זה הינה מיום 1.8.2013) ולאחר התיקון, זכות במקרקעין המועברת בין אחים ללא תמורה, פטורה ממס שבח וזאת רק אם הזכות התקבלה אצל האח המעביר במתנה או בירושה מהורי האחים או מהורי הוריהם.

3.      ככל ויוכח כי כל הכספים אשר שימשו לרכישת הדירה המועברת או מרביתם המוחלט של הכספים (95% לפחות מהכספים) מקורם במתנה, וכן כי הדירה מועברת בין האחים במתנה וללא תמורה, יראו בדירה כאילו זו נתקבלה ב'מתנה בעין' וניתן יהא ליישם בעניין זה את הוראות סעיף 62 לחוק על הדירה המועברת.

4.       נטל ההוכחה כי הדירה המועברת נרכשה מכספים שנתקבלו במתנה מהורים או מהורי הורים מוטל על המבקש.

5.      על מכירה כאמור יחולו ההוראות בעניין 'תקופת הצינון' במכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 49ו(א) לחוק ויתר הוראות 49ו לחוק, בהתאמה.

6.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים שלא פורסמו.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5672-פטור-ממס-שבח-על-כספיo-ששימשו-לרכישת-דירה.aspx

© כל הזכויות שמורות