ב"ה                                                                                                                                  2006
דיני  קניין  / פרופ'  וייסמן

תמצית הרצאות

סוגי זכויות. 8

כללי 8

סוגי זכויות:. 8

פסיקה:. 8

נפקות הזכות הקניינית.. 8

התחייבויות נוגדות.. 8

זכות הקדימה – זכות העקיבה. 9

בעיה מס' 1. 9

האם דיירות מוגנת היא זכות קניינית ?. 10

טובת הנאה במקרקעין 10

קניין שביושר  Equitable interest - התחייבות, שטרם מולאה, להעניק זכות קניינית. 11

רישום עסקה. 11

הערת אזהרה. 13

האם הערת אזהרה הינה זכות חוזית או קניינית ?. 14

פ' וייסמן במאמרו "יפוי כוח בלתי חוזר כתחליף לבעלות ", משפטים יד (תשמ"ח) 572 :. 14

נאמנות קונסטרוקטיבית במקום הערת אזהרה. 15

בעיה 2 (א) 15

בעיה 2 (ב) 15

זכות הקנין כזכות חוקתית. 16

תיאוריות הקניין :. 16

המונח "קניין" בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ניתן לפירוש:. 16

תחולתן של זכויות היסוד במשפט הפרטי:. 16

בעיה 3. 18

תכנון ובניה. 19

בעיה מס' 4. 19

תשובה:. 19

הפקעה ללא פיצוי 22

בעיה מס' 5 - תשובה:. 22

כללי:. 22

שאלה: מתי קיים צורך ציבורי ובאיזה מצבים ניתן להפקיע?. 22

שאלה: מה הדין כאשר מפקיעם 100%?. 23

מקרקעין  מיטלטלין וזכויות. 24

מאפייני מקרקעין :. 24

חיבור כדין ע"י בעל קרקע. 24

חיבור כדין ע"י שוכר קרקע. 24

חיבור שלא כדין ע"י בעל מקרקעין 24

בעייה 6: מכירת מטלטלין שנמצאים במקרקעין 25

מקרקעין ההופכים למיטלטלין 26

י'  וייסמן – חוק המקרקעין תשכ"ט 1968 :  מגמות והישגים.. 26

זיקת הנאה – פרק ניפרד בסוף. 26

בעיה מס' 4. 26

סוגי מקרקעין 27

מהם מיטלטלין 27

סוגי זכויות – קניין רוחני 28

סוגי קניין רוחני :. 28

רכישת נכסי הפקר במקרקעין 28

רכישת בעלות במיטלטלין 30

בעיה 5. 30

רכישת נכסי הפקר במטלטלין 30

דיני מציאה - רכישת בעלות באבדה שנמצאה. 31

חוק המטלטלין ס' 3 (זכיה מן ההפקר) 31

פק' הסחורות הנטרפות ודמי הצלה 1926. 31

חוק השבת אבדה. 31

חוק האפוטרופוס הכללי 31

התנגשות בין חוק השבת אבידה לחוק האפוטרופוס.. 31

מהו "רשותו של אחר" – ס' 3 לחוק השבת אבדה. 32

שאלה: האם מוכר הסדר שאכן לא נותן בעלות למוצא בשום שלב?. 32

שאלה: אדם שהטמין משהו במקום כלשהו ושכח זאת. האם מי שיגלה יחשב כמוצא?. 33

היחס בין חוק השבת אבדה לחוק המיטלטלין 34

חוק האפוטרופוס הכללי 34

חוק שמירת ניקיון 35

חוק העתיקות.. 35

בעיה מס' 6. 36

בעיה מס'  7. 36

התיישנות. 37

הקדמה:. 37

האם הדין העותומני בטל ?. 37

שני סוגים של התיישנות:. 37

פ' וייסמן – "ההתיישנות והמדינה". 38

דוגמה:. 38

הפסיקה – לא צריך לתת פירוש מצמצם להתישנות בישראל. 39

יסודות טענת ההתיישנות.. 39

מה צריך לעשות אדם המחזיק במקרקעין כדי שהחזקתו תחשב כנוגדת וכמבשילה את פירות ההתיישנות?. 41

טענות נגד התיישנות.. 41

דוגמה:. 42

תביעת החוכר/ שוכר נגד פולש ?. 42

בעיה 8 (א) 42

סוגי אדמות לפי החקיקה העותומנית:. 42

צרוף תקופות.. 43

זהות הנתבע. 43

חליפות התובע והנתבע. 43

בעיה מס' 9. 44

בעיה 11 - 44

הפסקת צבירת תקופת ההתיישנות.. 45

מהפכה שארעה בארץ בסוגיית ההתיישנות.. 47

התיישנות בסוגי מקרקעין מוסדרים / לא מוסדרים.. 48

בעיה מס' 10- התיישנות.. 48

מקרקעין מוסדרים.. 48

מקרקעין לא מוסדרים.. 49

בעיה 8 (ב) 50

דוגמא:. 51

התיישנות במיטלטלין 52

יסודות טענת ההתיישנות במיטלטלין 52

מרשם  ותקנת השוק במקרקעין 53

שני דגמים עיקריים לשיטת רישום מקרקעין :. 53

מרשם מקרקעין מוסדרים.. 53

א.  שיטת השריון המיידי    ( immediate  indefeasibility  )     - מקלה על המסחר. 53

ב.   שיטת השריון הדחוי ( deferred  indefeasibility  )   -  לעודד קונים לבדוק בהווה. 53

תקנת השוק במקרקעין רשומים ומוסדרים.. 54

מרשם מקרקעין לא מוסדרים.. 56

מקרקעין שאינם רשומים.. 57

בעיה   10. 58

תקנת השוק במטלטלין 58

התנאים למתן הגנת תקנת השוק לקונה :. 59

מצבים מיוחדים של הכרה בתקנת השוק.. 60

בעיה  מס'  11. 62

בניה ונטיעה במקרקעי הזולת. 62

הדרכים לרכישת זכויות קניין :. 62

בעיה מס' 14. 63

נוסחה:. 64

נושאים שונים:. 64

הפקעה של המתחת והמעל. 64

למי יש לשלם.. 65

מי צריך לסלק.. 65

תשובות לגבי מה יעשה בנכס.. 65

סעדים בגין אי סילוק.. 65

סעדים בגין אי סילוק – פרק זמן ממושך. 66

מקרקעין לא מוסדרים - ס' 23. 66

מי קובע לעניין זכויות שונות בקרקע? (14(ב)) 67

חלק מהמבנה נבנה על מקרקעין בבעלות וחלק לא (14(ג)) 67

שיתוף   בנכסים. 68

דרכי ההיווצרות של בעלות משותפת.. 68

שיתוף בין בני זוג. 69

חזקת השיתוף. 69

כיצד אפשר לממש את חזקת השיתוף בדמי מפתח ?. 70

מוסד הנאמנות.. 70

מהן הנסיבות הנדרשות כדי שתיווצר חזקת השיתוף ?. 70

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף :. 71

מעמד המתנה. 71

חוק יחסי מימון בין בני זוג ,  תשל"ג – 1973. 71

בעיה מס' 15 (א)  - הפרדת נכסים של בני זוג נשואים.. 72

שיתוף בנכסים בין בני זוג שאינם נשואים – ידועים בציבור. 73

בעיה מס' 15 (ב) – ידועים בציבור. 73

החזקה בנכסים במשותף ושימוש בהם.. 73

הסכם שיתוף:. 73

החזקה ושימוש בהסכמת רוב הבעלים המשותפים.. 74

החזקה ושימוש ללא הסכמה. 75

פעולות החורגות מניהול ושימוש רגילים.. 75

פרות הנכס המשותף. 77

מתי צריך שותף לשלם "שכר ראוי עפ"י ס' 33?. 77

שימוש סביר:. 77

עסקאות בנכס משותף. 77

עסקאות על ידי בעל משותף. 78

עסקאות על ידי רוב הבעלים המשותפים.. 78

עסקאות בהסכמת כל הבעלים המשותפים.. 78

בעיה מס' 14  - בעלות משותפת מכוח ירושה + שכר ראוי לשימוש.. 78

פירוק השיתוף. 79

פירוק שיתוף בהסכמה. 79

פירוק שיתוף באין הסכמה. 79

פירוק דרך חלוקה בעין 80

פירוק בדרך הפיכה לבית משותף. 80

פירוק דרך מכירה. 80

השפעת חוק הגנת הדייר על פירוק השיתוף. 80

השפעת פירוק השיתוף על זכויותיו של צד שלישי 81

פירוק שיתוף ע"י צד שלישי 81

בעיה מס' 13 -  חלוקת נכס משותף. 81

בתים    משותפים. 82

טיב זכותו של בעל דירה בבית משותף. 82

בקניית דירה בבית משותף נבדוק:. 83

בעלות רגילה – פ' טדסקי 83

מהו המרכיב העיקרי בבית המשותף:. 83

חלקי הבית המשותף. 84

1.  הדירות :. 84

2. הרכוש המשותף ( ס' 52 ) 84

הדירות.. 84

שאלת זכותו של בעל הדירה במחיצות ביתו:. 85

בעיה מס' 19  - בניה בדירה והעברת צינורות.. 85

רכוש משותף. 86

"בית מורכב" (ס' 59 ) 86

חלקים מוצמדים.. 87

שתי דרכים להצמדת רכוש משותף:. 87

הצמדת מקום חניה. 88

הצמדת אחוזי בניה. 89

הצמדת הגג 90

בעיה מס' 16 -  הצמדת חלק מבית משותף. 91

בעיה מס' 17  - הצמדת גג 91

בית מורכב:. 92

תקנון הבית המשותף. 92

תחזוקת הבית המשותף:. 92

תוקפו של התקנון 93

תוקפו של התקנון כלפי מיעוט שהתנגד לשינויו 93

תוקפו של התקנון כלפי חלפיהם של בעלי הדירות.. 93

תוקפו של התקנון כלפי מי שאיננו בעל דירה. 93

שינוי התקנון 93

האסיפה הכללית.. 94

סיכום:. 95

הקצאת חניה לנכים:. 96

התקנת מעלית:. 96

הפעלת הסמכות הרחבה של המפקח. 97

בעיה 18 (2)  - החלטות באסיפה כללית.. 98

נציגות הבית המשותף. 98

זכויות בעלי הדירות וחובותיהם.. 99

זכויות וחובות ביחס לרכוש המשותף. 99

דוד שמש והסקה מרכזית:. 99

מעליות שבת:. 99

צלחת לויין:. 100

מצבים בחוק שבהם אם הרוב שילם -  למיעוט אסור להשתמש.. 101

בעיה מס' 18 (1)  -  סגירת מרפסת.. 101

בעיה מס' 18 (3)  - תיקון מרצפות.. 101

זכויות וחובות ביחס לדירה ביחד עם המנה ברכוש המשותף. 101

הרחבת דירה. 102

שימוש סביר ברכוש המשותף. 102

הרס בית משותף ושיקומו 103

בית משותף שאינו רשום במרשם המקרקעין 103

פירוק בית משותף או בעלות משותפת.. 103

מסחור אחוזי בניה – ביצוע עסקאות באחוזי בניה. 103

הגנה  על  ההחזקה. 104

הגנה פוסיסורית / הגנה פטיטורית.. 105

סמכות הדיון 105

בעיה מס' 20  -  תביעה לאחר ויתור המחזיק.. 105

עשיית דין עצמי 106

בעל הנכס אשר אינו מחזיק בו