ralc.co.il

true

הקלות במס ערך מוסף לאזור סחר חופשי אילת

30.07.2007

הקלות במס ערך מוסף לאזור סחר חופשי אילת

במכירת טובין או מתן שירותים באזור אילת
חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985.


העסקה

המוכר/נותן השרות

הקונה/מקבל השרות

הסעיף בחוק

שיעור מע"מ

הערות

יבוא טובין (1)

תושב חו"ל

תושב אזור אילת

5(א)

פטור

מכירת טובין (1)

עוסק שאינו תושב אזור אילת

עוסק תושב אזור אילת

5(ב)

אפס

1. הטובין הינם לצורך עסקו של הקונה באזור אילת.

2. מכירה לשכיר תושב האזור חייבת במס עסקאות.

מכירת טובין המצויים באזור אילת (1)

עוסק תושב איזור אילת

כל אדם (2)

5(ג)

פטור

הטובין מצויים באזור אילת.

מכירת מקרקעין המצויים באזור אילת

כל אדם (2)

כל אדם (2)

5(ד)

פטור

פעולה באגוד, שיש לו גם מקרקעין מחוץ לאזור אילת לא תהיה פטורה ממע"מ.

מתן שרותים באזור אילת

תושב איזור אילת

כל אדם (2)

5(ה)

פטור

1. במתן שירותים בעסקת מכר יינתן הפטור, רק אם הנכס נמצא באזור אילת.

2. במתן שירותים לאירוע, יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת.

מתן שרותים (3)

עוסק שאינו תושב אזור אילת

עוסק תושב איזור אילת

20 א לתקנות

אפס

1. השרותים הינם לצורך עסקו של הקונה באזור אילת.

2. לגבי השרותים הבאים בלבד:

א. הובלת טובין לאילת.

ב. שרות שהוא התקנה, הפעלה. תחזוקה או הבטחת תקינותם של טובין אלה:

§ מעליות;

§ מערכת מזוג אויר;

§ מקרר תעשייתי;

§ מכונה אוטו' לעבוד נתונים (מחשב);

§ רכב.

ג. שרות טכנאות שיניים.

ד. שרותי ניהול לבתי מלון שאושרו על ידי המנהל.

ה. רכישת שרותי מלון.

ו. שרותי אדריכלות לבתי מלון.(1) ההקלות במס ערך מוסף לא יחולו לגבי טובין המפורטים בתוספת שנייה לחוק כדלקמן:

כלי רכב פרטי, למעט מוניות ורכב עבודה או רכב מסחרי כמשמעותם בפקודת תעבורה וכן רכב מנועי המשמש ללימוד נהיגה בבת הספר לנהיגה שקבל רשיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה בפקודה התעבורה, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת; טלוויזיה צבעונית (למעט בבתי מלון); מערכת סטריאופונית; מערכת או מצלמות וידאו טייפ; מדיח כלים ביתי; מקפיא עמוק; מיבש כביסה; סיגריות וטבק, תכשיט שערכו עולה על 200 דולר, בול, כהגדרתו בחוק הדואר.

(2) ההוראה מתייחסת לכל אדם אף אם אינו תושב.

(3) נדרש כי על מקור והעתקי החשבוניות נושא השירות נרדמו שמו ומספרו במשרד מע"מ של העוסק תושב אזור אילת אשר לו נין השרות.
מס' סידורי 200003

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1105-הקלות-במס-ערך-מוסף-לאזור-סחר-חופשי-אילת.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú