ralc.co.il

true

ביטוח לאומי על דיבידנד לבעל שליטה

02.03.2004

רו"ח בנימין ריצ'מן שואל:

מה החבות בביטוח לאומי על דיבידנד שחולק לבעל שליטה בדוגמה הבאה:

הכנסתו ממשכורת שנתית – 200,000 ש"ח

הכנסה מדיבידנד (לבעל שליטה) – 50,000 ש"ח

רמי אריה עו"ד , רו"ח משיב:

חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו מטילים חבות לתשלום דמי ביטוח על הכנסות מדיבידנד, ובלבד שמדובר בהכנסות של "עובד שכיר", או "עובד עצמאי", שסך הכנסותיו הפסיביות (לרבות הפרשי הצמדה וריבית, דמי שכירות, דיבידנד, תמלוגים וכו'), שוות או עולות על הכנסותיו כשכיר או כעצמאי. או בהכנסות של "מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי", או בשפת בני אדם – מובטל.

ביום 17.12.2002 אושרו בקריאה שניה ושלישית בכנסת התיקונים לחוק הרפורמה. בסעיף 36 לתיקון נקבע כדלקמן:

" בסעיף 350 (א) (הסעיף הקובע את ההכנסות הפטורות מדמי ביטוח, בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 (להלן – "החוק") ר.א.) אחרי פסקה (5) יבוא:

(6) (א) הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיפים 125ב או 125ג (ב) או (ג) לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32 (9) לפקודה האמורה, המשתלמת לו על ידי חבר בני אדם שבשליטתו.

(ההדגשות שלי – ר.א.).

התיקון מכליל את ההכנסה מדיבידנד החייבת במס הכנסה מכוח סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה, כהכנסה הפטורה מביטוח לאומי. ובלבד שאינה הכנסה שנתקבלה על ידי בעל שליטה מחברה שבשליטתו. לעניין זה בעל שליטה – כהגדרתו בסעיף 32 (9) לפקודה.

אולם, תיקון זה אינו מטיל חבות בתשלום של דמי ביטוח על דיבידנד. חבות כזו תחול על שכיר שיש לו גם הכנסות מדיבידנד, מכוח סעיף 15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א – 1971 (להלן – "התקנות"), כאשר הכנסותיו הפסיביות, ובכללן הדיבידנד שוות או עולות על הכנסותיו האקטיביות (לפי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה).

נזכיר כי הוראת הפטור האמורה בסעיף 350 (א) (6) לחוק הינה הוראת שעה בתוקף עד 31.12.2003 בלבד.

היישום של האמור לעיל מביא למסקנות הבאות:

    1. מקבל דיבידנד, שאינו בעל שליטה שקיבל את הדבידנד מחברה שבשליטתו, פטור בכל מקרה על הכנסותיו מדיבידנד לפי הוראות סעיף 350 (א) (6) לחוק שהובא לעיל.
    2. מקבל דיבידנד, שהוא בעל שליטה שקיבל את הדבידנד מחברה בשליטתו, וסך הכנסותיו הפסיביות (כולל הדבידנד), נמוך מהכנסותיו האקטיביות (ממשכורת), לא יהיה חייב בדמי ביטוח, על הכנסותיו הפסיביות בכללותן, לפי הוראות סעיף 15 לתקנות.
    3. מקבל דיבידנד, שהוא בעל שליטה שקיבל את הדבידנד מחברה בשליטתו, וסך הכנסותיו הפסיביות (כולל הדבידנד), שווה או עולה על הכנסותיו ממשכורת, יהיה חייב בדמי ביטוח על הכנסותיו הפסיביות בככללותן, לפי הוראות סעיף 15 לתקנות, ומכיוון שלגביו לא חל הפטור שניתן בסעיף 350 (א)(6) לחוק.

בדוגמה שניתנה בשאלה, במידה ואלו הכנסותיו היחידות של בעל השליטה באותה שנת מס, הרי יהיה הדבידנד שקיבל בעל השליטה פטור מחבות בדמי ביטוח.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-129-ביטוח-לאומי-על-דיבידנד-לבעל-שליטה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú