ralc.co.il

true

החלטה בדבר ארכה להמצאת דו"ח כספי לעמותות

20.03.2008

החלטה בדבר ארכה להמצאת דו"ח כספי לעמותות
הודעת רשם העמותות - ע"י אביטל שרייבר, עו"ד


בהתאם לסעיפים 36(ד) ו- 37א לחוק העמותות, תש"ם- 1980, אשר נכנסו לתוקף במסגרת תיקון מספר 10 לחוק מיום 26.6.2007, על עמותה להגיש דו"חות כספיים ומילוליים לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח.

בהתאם לסעיף 36(ד) הנ"ל, קיימת סמכות לרשם העמותות להאריך את המועד להגשת הדו"ח הכספי והמילולי. לפיכך, ולצורך התארגנות העמותות לעמידה בדרישה החדשה של החוק, ניתנת בזאת אורכה לכל העמותות, המבקשות אישור ניהול תקין לשנת 2009, להגיש דו"חות כספיים ומילוליים (יחד עם המסמכים הנלווים הכוללים פרוטוקול אסיפה כללית והמלצות ועדת הביקורת) עד לתאריך 28.9.2008.


יודגש כי, ארכה זו תקפה רק באשר להגשת דו"חות כספיים ומילוליים המתייחסים לשנת 2007.

עמותות שיגישו מסמכים לאחר מועד זה, יימצאו בהפרה של הוראות חוק העמותות, והן עלולות שלא לקבל אישור, או לקבלו בשלב מאוחר.

באשר לעמותות שאינן מבקשות אישור ניהול תקין, ניתנת בזאת אורכה להגשת הדו"חות הכספיים והמילוליים המתייחסים לשנת 2007 עד לתאריך 31.12.2008.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1707-החלטה-בדבר-ארכה-להמצאת-דו-ח-כספי-לעמותות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú