ralc.co.il

true

תחולת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה על הלוואות שניתנו לחו"ל והונפקו בגינן שטרי הון

26.03.2008

תחולת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה
על הלוואות שניתנו לחו"ל והונפקו בגינן שטרי הון
רשות המיסים בישראל

במסגרת מימון פעילות בינלאומית, במיוחד במקרים של חברות רב לאומיות הפועלות במדינות שונות, מבוצעות העברות כספים בין צדדים קשורים על דרך של השקעה בהון מניות או על דרך מתן הלוואה / אשראי.

עד כניסת סעיף 85א לתוקף, גיוס / השקעת כספים במסגרת שטר הון (ללא הצמדה וללא ריבית) לא יצר חובה לזקוף הכנסות ריבית מכוח סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה באותם מקרים בהם חלו על המלווה הוראות פרק ב' לחוק התאומים אם שטר ההון נחשב כנכס קבוע בידי המלווה.

לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 85א ותחולתו לגבי עסקאות אשראי, נוצרה חובה לקבוע את מחיר השוק גם לעסקאות כאלו, בין צדדים קשורים, ולדווח על הכנסות ריבית לצורכי מס, על אף שסעיפים 3(ט) או 3(י) לא חלים על שטר ההון. לכאורה, מיום כניסת 85א לתוקף יש להחיל את הוראותיו גם בגין שטרי ההון.

בעקבות ההבנה כי שטר הון הינו מכשיר מימוני שכיח ובעל חשיבות עסקית לגופים רבים בישראל, הוחלט ברשות המיסים ליזום הליך חקיקה בו יקבע כי בהתאם לקריטריונים שיפורטו בחוק שטר הון יסווג כהשקעה ולא כהלוואה לעניין סעיף 85א.

לאור העובדה שנכון ליום כניסת סעיף 85א לתוקף קיימים שטרי הון שהונפקו בעבר ושלא יעמדו בהכרח בקריטריונים שיקבעו במסגרת הליך החקיקה הצפוי, בכוונת רשות המיסים להמליץ כי במסגרת הליך החקיקה יקבעו הוראות מעבר אשר יאפשרו לגופים השונים תקופת התארגנות.

לאור העובדה שבתקופה שעד תום שנת מס 2007, באותם מקרים בהם חלו על המלווה הוראות פרק ב' לחוק התאומים, קיימת אי בהירות לגבי מעמדם של שטרי ההון לעניין סעיף 85א לפקודה, הוחלט ברשות המיסים לפרש את הוראות החוק באופן כזה שעד תום שנת מס 2007, סעיף 85א לא יחול על שטרי הון שנחשבו כנכס קבוע בידי המלווה.

חוזר רשות המסים בישראל מיום 10 במארס 2008

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1714-תחולת-סעיף-85א-לפקודת-מס-הכנסה-על-הלוואות-שניתנו-לחו-ל-והונפקו-בגינן-שטרי-הון.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú