ralc.co.il

true

רשות המסים תחדש הוצאת אישורי רצף פיצויים לעובדים שעזבו את מקום עבודתם

01.07.2008

רשות המסים תחדש הוצאת אישורי רצף פיצויים
לעובדים שעזבו את מקום עבודתם
מערכת מיסים ועסקים

 

רשות המסים תחדש הוצאת אישורי רצף פיצויים לנישומים, בהתאם לתנאים שנקבעו בתזכיר החקיקה שגובש בעניין, ועוד בטרם יושלמו הליכי החקיקה, וזאת כדי להקל על עובדים שעזבו את מקום עבודתם בשנת 2008.

בינואר 2008 עבר תיקון 3 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסים (קופות גמל). התיקון בין היתר, ביטל את קופות הגמל האישיות לפיצויים כך שמתחולת התיקון לא ניתן יותר להפקיד לקופות אלו. פקודת מס הכנסה קובעת כי אדם שפרש מעבודתו ועמדו לזכותו כספי פרישה יוכל להשאירם בקופה לפיצויים או להפקידם בקופה לפיצויים כאמור וזאת בתנאי לכך שהחל בתוך שנה החל לעבוד אצל מעביד אחר אשר מפקיד לקופה שבה הופקדו כספי הפרישה.

לאור האמור לעיל נוצר מצב לפיו אין אפשרות לעמוד בתנאי רצף פיצויים כיוון שעובד שעזב את מקום עבודתו אינו יכול להפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים בשל ביטולן. על כן, החל מתחולת התיקון, רשות המיסים הפסיקה את מתן אישורי רצף פיצויים לנישומים. במצב שנוצר, בכדי להימנע מתשלום מס על כספי הפיצויים, עובדים שעזבו מקום עבודה נאלצו להשאיר את כספי הפיצויים אצל המעביד שעזבו. בכדי לפתור את הבעיה גובש ברשות המסים יחד עם אגף שוק ההון תיקון חקיקה המאפשר מחדש לקבל אישורי רצף בהתאם לתנאים שנקבעו.

אל מול הצורך לתת מענה מהיר לאותם עובדים, הוחלט, כאמור, לא להמתין לסיום הליכי החקיקה ולחדש את הוצאת האישורים על בסיס התנאים שנקבעו בתזכיר החוק שהופץ השבוע ואשר יתקן את סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה כדלקמן:
1. נקבעה תקרה לכספי פרישה במזומן שבגינה יינתן רצף פיצויים בסך של 4 פעמים השכר
הממוצע במשק כפול שנות העבודה של אותו עובד.

2. בנוסף על האמור בסעיף 1, יצורף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות של אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לבין סכום הכספים
שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד.
האמור לעיל יחול כאמור על העובדים שפרשו החל מינואר 2008.

להלן דוגמא:

אדם פרש מעבודתו לאחר 10 שנות עבודה, משכורות האחרונה 20,000 ₪.
קבל מענק פרישה בסך של 500,000 ש"ח ובנוסף במהלך שנות עבודתו כוסתה מלוא החבות לפיצויים ע"י הפקדות לקופת אישית לפיצויים/למרכיב הפיצויים בקופה לקצבה.
לצורך הדוגמא 4 פעמים שכר ממוצע במשק שווה ל 30,000 ₪ .

הרצף יחול על הסכומים כדלהלן:

  1. סך של 30,000*10=300,000 ₪.
  2. הסכומים שהופקדו בקופה כאמור.

  על יתרת כספי הפרישה בסך של 200,000 ₪ ישולם מס בהתאם להוראות הפקודה.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1855-רשות-המסים-תחדש-הוצאת-אישורי-רצף-פיצויים-לעובדים-שעזבו-את-מקום-עבודתם.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú