ralc.co.il

true

תינתן ארכה להפקדות לקופות גמל לשנת 2008 - עד 31.1.2009

13.01.2009

תינתן ארכה להפקדות לקופות גמל לשנת 2008 - עד 31.1.2009

הודעת משרד האוצר

בהמשך לפנייתו של אוריאל לין באשר להארכת מועד ההפקדות של עמיתים לחסכונות ארוכי טווח באזור הדרום ועוטף עזה, הודיע שר האוצר ביום 5.1.2009, כי בכוונתו להאריך את מועד ההפקדות של עמיתים לחסכונות ארוכי טווח בכל הארץ עד ליום ה-31.1.09, וזאת לאור המצב הביטחוני בדרום. השר הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להשלים את ההיערכות המשפטית הנדרשת ליישום המהלך.


הוכן תזכיר חוק הוראת שעה לתיקון פקודת מס הכנסה, שתאפשר מתן ניכוי וזיכוי בשל הפקדות לקופות גמל שייעשו עד סוף ינואר, כבר בשנת המס 2008 והוא יועבר לאישור הכנסת בהקדם.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2044-תינתן-ארכה-להפקדות-לקופות-גמל-לשנת-2008-עד-31-1-2009.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú