ralc.co.il

true

ע"א 8131/06- אלישע בע"מ נ

30.06.2007

בפני:

כבוד השופט א' גרוניס

המערערת:

אלישע בע"מ

נ ג ד

המשיב:

פקיד השומה חיפה

בקשה לעיכוב ביצוע

בשם המערערת: עו"ד דוד קצוטי

בשם המשיב: עו"ד יהודה ליבליין

החלטה

1. המבקשת ערערה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד ס' הנשיאה, ש' וסרקרוג), שניתן בגדר ערעור מס שהגישה. לאור תוצאת פסק הדין חייבת המבקשת לשלם מס הכנסה בסכום של כשלושה מיליון ש"ח. בבקשה שלפניי עותרת המבקשת לעיכוב ביצועו של פסק הדין.

2. בבקשה טוענת המבקשת כי על מנת למלא אחר הוראות פסק הדין נשוא הערעור יהא עליה לממש את בית האבות או את בית החולים שבבעלותה, דבר שיגרום לה נזק בלתי הפיך, שכן תחוסל פעילותה הכלכלית. עוד טוענת המבקשת כי אין חשש כי מצבו של המשיב יורע אם יעוכב ביצועו של פסק הדין, שהרי ערכם של בית האבות ובית החולים אינו צפוי לרדת. לבקשתה צירפה המבקשת תצהיר מטעם סמנכ"ל הכספים שלה, ממנו עולה כי כל הכנסותיה ונכסיה של המבקשת משועבדים בדרגה ראשונה לבנק הפועלים להבטחת התחייבויותיה. כן הוצהר כי המלחמה שהתנהלה בצפון גרמה למבקשת נזקים כבדים בכל הקשור להכנסות מבית החולים. המשיב צירף לתגובתו לבקשה דוחות כספיים של המבקשת לשנת 2005, מהם עולה לטענתו, כי מצבה הכלכלי של המבקשת איתן מכפי שנטען על ידה. בתגובה הגישה המבקשת תצהיר נוסף של סמנכ"ל הכספים שלה המתייחס לרכיבי הדוחות הכספיים שצורפו לתגובת המשיב.

3. לאחר ששקלתי בדבר החלטתי להיעתר לבקשה בחלקה. בשים לב לכלל הנסיבות, לרבות עובדת השתתו של חיוב כספי על המבקשת ומצבה הכלכלי, סבורני כי ניתן להסתפק בבטוחות אשר יבטיחו את גבייתו של הסכום שנפסק היה ויידחה ערעורה של המבקשת. על המבקשת להפקיד אפוא במזומן או בערבות בנקאית 2/3 מהסכום שנפסק בפסק דינו של בית משפט קמא. יתרת הסכום שנפסק תובטח בערבות של שני אנשים לשביעות רצונו של רשם בית המשפט המחוזי בחיפה. הערבויות יומצאו על ידי המבקשת תוך 45 ימים. בהתאמה, יעוכב ביצועו של פסק הדין לתקופה של 45 ימים. העיכוב יעמוד בתוקף עד להכרעה בערעור היה והתנאים הנזכרים ימולאו.

4. הבקשה מתקבלת אפוא בחלקה כאמור בסעיף 3 לעיל. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז בשבט התשס"ז (5.2.2007).

אשר גרוניס 54678313-8131/06

54678313 ש ו פ ט

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2116-ע-א-8131-06-אלישע-בע-מ-נ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú