ralc.co.il

true

הרצאה בנושא : הערכות לביקורת מבקרי מס בעסק

26.06.2010

היערכות לביקורת מבקרי מס בעסק

ראשי פרקים להרצאה

רמי אריה עו"ד רו"ח

1. סעיף 130- סמכות לחייב בניהול פנקסי חשבונות

1.1 קביעת הוראות ניהול פנקסי חשבונות לעסק או משלח יד

1.2 לבקשת נישום, המנהל רשאי לאשר שינוי בהוראות החלות עליו.

1.3 פטור מההוראות לעוסק זעיר בשל מצב גופני/נפשי או אנאלפביתיות.

1.4 קביעת הוראות ניהול פנקסים למוסד ציבורי 9 (2)או מלכ"ר

2. סטיות המהוות עילה לפסילת ספרים

2.1 סטייה מהותית מההוראות לניהול הנה"ח

2.2 חשבוניות פיקטיביות או שהסכום הנקוב בהם אינו נכון

2.3 השמטת הכנסה מהותית בדו"ח השנתי

2.4 ניכוי הוצאות פרטיות או הוצאות פיקטיביות באופן מהותי

3. ההליכים המתבקשים

3.1 חובת הודעה לנישום + אישור המנהל (ס' 130 (ג1) לפמ"ה

3.2 בקשת שימוע ע"י פקיד השומה תוך 30 יום(ה"ב 25/93)

3.3 ערר תוך 30 יום לועדה לקבילות פנקסים-או:

3.4 ערעור תוך 60 יום לבהמ"ש על החלטת פסילת פנקסי החשבונות

3.5 ה"ב 25/97 – יישום מינהלי להוראות בעניין סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים

4. סעיף 135 (1) – סמכות להשיג ידיעות (הליך אזרחי)

4.1 רשאי פקיד שומה לבקש כל דו"ח כולל הצהרת הון.

4.2 רשאי פקיד השומה לדרוש התייצבות הנישום או נציגו

4.3 רשאי פקיד השומה להביא אליו לבדיקה את כל פנקסי החשבונות

4.4 רק פקיד השומה בעצמו רשאי לדרוש התייצבות אישית של הנישום

5. סעיף 135 (2) – ביקורות בעסק

5.1 פקיד השומה ועובדיו שהוסמכו לכך בכתב רשאים להיכנס לכל מקום שמתנהל בו עסק

5.2 רוחב הבדיקה: מלאי עסקי, קופה, מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים ורשומות

5.3 רשאי פקיד השומה להיכנס לכל מקום שבו מצויים פנקסים, חשבונות ומסמכים

5.4 הוראת ביצוע 21/2001 – נוהל הנחיות לעובדי החטיבה לניהול ספרים

6. סעיף 135 (3)- סמכות תפיסה

6.1 רשאי פקיד השומה לתפוס ספרים, חשבונות, מסמכים ורשומות הנוגעים לעסק

6.2 הלכת הרב וינמן – סמכות לתפוס מסמכים מבורר ומכל צד שלישי.

6.3 הלכת דפוס בארי – מותר לתפוס מסמכים שהוחלפו בין רואי החשבון לנישום

6.4 רק לפקיד השומה עצמו הסמכות להורות על הוצאת התפוסים מחוץ למקום העסק

6.5 יש להחזיר כל התפוסים תוך 3 חודשים מתאריך התפיסה.

7. מגבלות סמכות ביקורת שטח של פקידי השומה

7.1 הלכת דון :אסור לחפש בכיסיו או בכליו של נישום גם כשהוא בבית העסק

נטל ההוכחה כי שק או מזומן הם עסקיים מוטל על פקיד השומה

7.2 הלכת בן-גד :אין סמכות למבקרים לדרוש הסבר לשקים הנמצאים בכיסו של הנישום.

זכותו של נישום להתנגד פיזית למבקרים המטרידים אותו.

7.3 הלכת דוד קנון – התנגדות באלימות לא סבירה היא מעשה פלילי

7.4 הלכת סולימנדזה : המאוחסן במגרה סגורה שהנישום טוען שבה דברים אישיים, לא ייחשב כחלק מהעסק.

7.5 פקודת סדר הדין הפלילי – אין לחפש ברשות היחיד, בביתו, בגופו או בכליו.

7.6 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – כל אדם זכאי לפרטיות וצנעת חייו

7.7 הוראת ביצוע 2/97 – "הסמכות לדרוש מסמכים עסקיים" מיום 23.1.1997

8. סעיף 135 (4) – הזמנה להתייצבות בפני פקיד השומה

8.1 רשאי פקיד השומה לזמן כל אדם שיש לו קשר עסקי עם הנישום

8.2 רשאי לדרוש מאדם כאמור למסור לו מסמכים הנוגעים להכנסת הנישום

8.3 חל איסור על חקירת פקיד או מורשה או עובד הנישום ללא הסכמת הנישום.

8.4 חל איסור על חקירת כל אדם המועסק על בסיס מהימנות אישית (רו"ח/יועץ מס).

8.5 חל איסור על חקירת בן זוג, ילדי או הורי הנישום.

9. סעיף 135א – סמכות לדרוש ידיעות על ספקים או לקוחות

9.1 חובה למסור ידיעות ומסמכים לגבי קשרים עסקיים על ספקי ולקוחות העסק.

9.2 אף אם ידיעות אלו אינם דרושים לברור הכנסות הנישום המתבקש

9.3 הנישום רשאי להודיע תוך 15 יום, כי פקיד השומה יאסוף בעצמו את הידיעות.

9.4 סודיות לגבי עורך דין, רופא או פסיכולוג.

10. סעיפים 137-א140 – ידיעות מגורמים חיצוניים

10.1 סמכות לדרוש ידיעות על הכנסה המשתלמת לאחר

10.2 סמכות לדרוש ידיעות מתופס בית

10.3 סמכות לדרוש הודעות על מתגוררים בבית

10.4 סמכות לדרוש ידיעות מכל עובד גוף ציבורי.

10.5 סמכות לקבל מידע מהמוסד לביטוח לאומי

11. סעיף 145ב – פסילת ספרים בשל אי רישום תקבול

11.1 אי רישום תקבול ללא סיבה מספקת מהווה עילה לפסילת ספרים

11.2 הוראת ביצוע 25/97 – יישום מינהלי להוראות בעניין סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים.

11.3 אי רישום תקבול תוך 12 חודשים רצופים – יפסול גם שתי שנות מס קודמות

11.4 אי ניהול סרט קופה רושמת מהווה עילה לפסילת ספרים (ה"ב 12/95)

11.5 חובת רישום התקבול חלה גם על מוסד ציבורי

11.6 לפקיד השומה הזכות לחלט מחצית מהתקבול שלא נרשם (ממינימום 20,000 ₪).

12. סעיף 151 – סמכויות בשלב ההשגה

12.1 פקיד השומה רשאי לדרוש כל פרט הנוגע לברור השומה

12.2 פקיד השומה רשאי להזמין כל אדם

12.3 אין סמכות לזמן: פקיד או מורשה או עובד של הנישום

12.4 אין סמכות לזמן אדם המועסק על יסוד של מהימנות אישית

13. סעיף 173א – סמכויות לעניין חובת ניכוי מס במקור

13.1 להיכנס לחצרים – למעט לדירת מגורים שאינה משמשת לעסק

13.2 לבדוק פנקסים, רשומות הנוגעים לניכוי מס במקור

13.3 לחקור כל אדם החייב בניכוי במקור

13.4 לחקור כל אדם שברשותו הספרים והמסמכים הנוגעים לניכוי מס במקור

14. קביעת שומות לשנים שלגביהן נפסלו ספרי החשבונות

14.1 הלכת פיקנטי – חובת סבירות השומה לפי מיטב השפיטה לפי המצב העובדתי של העסק

14.2 הלכת בשיר שחאדה – חובת הסבירות השומה אף כשספרי החשבונות נפסלו.

14.3 הלכת המסעדה ההודית – אין להסתמך על תדריך כלכלי אלא על נתונים ספיצפיים

15. ביקורות ספירות מלאי וקופות

15.1 הוראת ביצוע 25/95 – ספירות מלאי ואימות רשימות המצאי

15.2 צפייה לביקורות כעשרה ימים לפני תום שנת המס ועד כחודש לשנה החדשה

15.3 בדיקת המלאי, עריכת רשימות, בדיקת מכפילי הרווח בעסק.

15.4 בדיקת תקבולים ורישומים בקופה

15.5 הוראת ביצוע 12/95 – העלמת הכנסות בקופות רושמות ודרכי הביקורת בהן

16. ביקורות במוסדות ציבור (עמותות) ומלכ"רים (ה"ב 11/95)

16.1 רישום תקבול וניהול פנקסי הקבלות

16.2 בדיקת שיטת רישום החשבונות – חד צידי או כפולה

16.3 ניהול פנקסי קבלות נפרדים לתרומות בשווה כסף

16.4 האם מועסקים קרובי משפחה של חבר ועד מנהל ?

16.5 קריטריונים לפיהם מספק המוסד את שירותיו לציבור

16.6 הלכת רחמים שקלים – עמותה כמסווה לפעילות עסקית פרטית של מנהלה.

17. ביקורות ביטוח לאומי

17.1 הלכת גדות – חובת ביטוח לאומי להסתמך על ביקורות ניכויים של מס הכנסה.

17.2 ביקורות פריסת בונוסים

17.3 ביקורות שווי הטבות לעובדים

17.4 זכות תביעה עקב קביעת שומות ביטוח לאומי (דמי לידה, מילואים, פגיעה בעבודה).

01/08/2001

נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

מס': 02010101

י"ב באב התשס"א

1 באוגוסט 2001

אל:

תפוצה: א', נצ'(3), ב'(1), ג'(3), ד'(2), ו'

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 21/2001 - חטיבת ניהול ספרים

הנדון: הוראות נוהל לעובדי החטיבה לניהול ספרים

הוראה זו באה לרענן, לשנן ולהשלים הוראות שניתנו בעבר, כולל הוראות ביצוע בנושא, והוראות שפורסמו ב"פנקס כיס".

מנהלי התחום והממונים לניהול ספרים (להלן: "האחראים") ידריכו את המבקרים בהפעלת הנהלים.

א. הוראות כלליות:

1. יש להופיע בלבוש הולם ומתאים לתנאי הביקורת.

2. כל מבקר לפני יציאתו לביקורת, יוודא שיש ברשותו תעודת הרשאה.

3. בעת ההזדהות יש להציג תעודת הרשאה, בפני הנישום או עובד מטעמו. יש לגלות אדיבות, סבלנות וסובלנות כלפי המבוקר, תוך ביצוע הביקורת בנחישות.

4. כאשר הנישום מסרב ואינו מאפשר עריכת ביקורת, יש להודיע על כך לאחראי בכדי לקבל הנחיות להמשך הטיפול.

5. אין להשמיד דו"ח ביקורת שנערך לנישום. במידה ויש צורך לתקן, יש לצרף תרשומת על התיקון או לתקן בצורה ברורה כאשר המבקר חותם ליד התיקון.

6. אין לבצע קניות פרטיות בעסק לפני או אחרי הביקורת.

7. אין להיכנס לביתו של הנישום אלא בהסכמתו בכתב.

8. כאשר פועלים עפ"י מידע או תלונה של אזרח, אין לגלות את זהות מוסר המידע למבוקר, אלא אם האזרח הסכים לכך.

9. על המבקרים לחזור למשרד השומה בסיום יום העבודה, וזאת כאשר הפעילות מתבצעת בעיר בה ממוקם משרד השומה.

ב. ביקורות מתוכננות ומעקב אחר ביצוען:

1. ביקורות בעסקים נערכות ע"י מבקרי החטיבה לניהול ספרים עפ"י תכנית עבודה, דרישה מנציבות מס הכנסה, בקשות מיוחדות ע"י רכזי החוליות או גורמים אחרים באגף, מידע וביקורות יזומות.

על האחראי לדאוג לביצוע הנושאים הבאים:

1.1 בתכנית העבודה יש לציין את הקריטריונים לפיהם נקבעו העסקים לביקורת (תוכנית, דרישה, מידע).

1.2 בקשות מיוחדות לעריכת ביקורת ניהול ספרים תיעשה ע"י דרישה בכתב של רכז החוליה בה יפורטו הנימוקים לדרישה ומהות הביקורת בעסק. בקשה זו תצורף לתוכנית העבודה ותישמר אצל האחראי.

1.3 האחראי יבדוק אם דרישה זו כלולה בתוכנית העבודה (בשאילתא: mnis - נושא 81, או atns ). אם כן יציין " x " בטופס 1261 בטור של "תכנית".

אם התיק אינו כלול בתוכנית העבודה, יש להכניסו לתוכנית עבודה במחשב (מאגר שומה).

1.4 מידע, המוזרם ישירות למחלקת ניהול ספרים (בכתב בלבד) או שהתקבל ביחידות אחרות והועבר למחלקת ניהול ספרים, יירשם בעמודת "מידע".

המידע יצורף לדו"ח הביקורת המועבר לתיק.

1.5 אין לטפל במידע טלפוני אלא יש לבקש ממוסר המידע שישלח מכתב מפורט על המידע.

ג. הנחיות לפני ביצוע ביקורת בעסק:

1. תוכנית עבודה תמולא במקור והעתק ע"י האחראי, המקור יימסר למבקרים בתחילת יום העבודה. תיקים שלא בוקרו באותו יום יועברו לתוכנית עבודה ביום אחר.

2. האחראי יוודא שיום העבודה ינוצל בצורה מירבית ע"י המבקרים.

3. על האחראי להכין כמות תיקים למבקרים שתספיק ליום עבודה מלא, בהתאמה לשעות פעילות העסקים, כולל סופי שבוע ומשמרות.

האחראי יכין מלאי של תוכניות עבודה לפחות ל-10 ימים מראש.

4. האחראי יוודא כתובת עסק עדכנית, וזאת לפני מסירת התוכנית למבקרים.

5. האחראי יקבל בסוף היום או למחרת בבוקר במקרים בהם הביקורות בוצעו מחוץ לעיר את דו"חות הביקורת כולל ביקורות שהטיפול בהן לא הסתיים, בצירוף תוכנית העבודה המקורית ועליו לוודא שמקור התוכנית מתאים להעתק, והביקורות שבוצעו אכן תואמות את התוכנית המקורית.

6. במידה ולא נערכה ביקורת, על המבקרים לציין אם הנישום עזב, נפטר, כתובת שגויה, שונתה בעלות וכדומה, וזאת רק לאחר פרוטוקול ביקור בעסק (טופס 5016).

האחראי יעביר למח' מודיעין במשרדו העתק מהטופס הנ"ל על מנת שיאתרו את כתובת הנישום.

7. המקור והעתק תוכנית העבודה יישמרו, בצירוף המסמכים הנלווים, בקלסר מיוחד שיתויק לפי תאריכים.

8. על האחראי להקפיד שהביקורת בעסק תבוצע ע"י 2 מבקרים בלבד.

במקרים חריגים ועפ"י אישור מוקדם של מנהל תחום אזורי ניתן יהיה לבצע ביקורת ע"י יותר מ-2 מבקרים.

9. בכל עסק במידת האפשר תיערך תצפית מבחוץ או בתוך העסק.

10. על האחראי לתדרך את המבקרים באשר למהות העסקים, שעות הפעילות והשעות המתאימות לביקורת, במיוחד לגבי מידעים מיוחדים תוך הדגשת נקודות מהותיות.

11. על האחראי ליזום ולתכנן ביקורת בעסקים בענפים עונתיים, סופי שבוע ובמשמרות.

12. האחראי יקפיד שהמבקרים אכן מוסרים לנישום את מקור דו"ח הביקורת, למעט בקודי 1, 6, 8, שאז יימסר העתק מהדו"ח.

ד. ביקורות יזומות:

1. הביקורות תיערכנה במקרים הבאים:

1.1 במידה והמבקרים ראו אי רישום תקבולים באופן ברור.

1.2 בעסק מתוכנן לביקורת, הבעלים התחלפו.

יודגש כי במקרים אלה, תיערך הביקורת לאחר מסירת פרטי הנישום לאחראי וקבלת אישורו לעריכתה.

2. יוזמה של פקיד השומה לעריכת ביקורות לפי ענפים או עפ"י סריקת שטח.

ה. הנחיות לביצוע ביקורת:

1. קניית הביקורת תיעשה באופן שאינו מכשיל את בעל העסק, והכסף יימסר תמיד לידי המוכר או הקופאי, במידת האפשר.

2. יש להקפיד לתת שהות מספקת לרשום את התקבול. אורך השהות צריך להיות מותנה באופיו של העסק ובנסיבות קבלת התקבול.

3. המבקרים יזהו את המבוקר עפ"י תעודה מזהה ויציינו זאת בדו"ח הביקורת.

4. בעת ספירת קופה יש להקפיד על הכללים הבאים:

4.1 ספירת קופת תיעשה ע"י המבוקר בלבד.

4.2 כאשר המבוקר טוען שהקופה היא בכיסו יש לציין זאת בטופס ספירת הקופה ולהחתימו על כך. לאחר מכן תיערך הספירה על ידו.

4.3 במידה והמבוקר מבקש ספירה חוזרת יש לאפשר לו זאת, ולציין זאת בדו"ח הביקורת.

4.4 יש לרשום בדו"ח הביקורת את הסברי הנישום, על כל גרסאותיו כלשונן, ולאפשר לו לרשום הסבריו בעצמו לבקשתו.

5. במידה ולא נתגלו ליקויים בספרי הנישום, על המבקרים לציין בגוף דו"ח הביקורת "אין ליקויים".

6. כל טופס או מסמך ייחתם ע"י המבוקר לאחר שקרא אותו או שהוקרא לו.

7. עותק אחד מכל טופס יימסר למבוקר בכל מקרה בגמר הביקורות גם אם לא חתם עליו, בציון הסיבה לסירוב.

8. בביקורת בסביבה ממוחשבת או בעסק בו מופעלת קופה רושמת, המבקר לא יפעיל את המחשב ו/או הקופה, אלא ע"י המבוקר בלבד.

9. יש להשתדל ככל שניתן שלא להפריע לפעילות הסדירה של העסק.

10. יש להדריך את המבוקר בהוראות ניהול ספרים במידת הצורך.

11. אם הנישום מבקש להזמין אדם נוסף שיימצא בעסק בעת עריכת הביקורת, כגון: רו"ח, יועץ מס, יש לאפשר לו זאת מבלי שהדבר יעכב את מהלך הביקורת.

12. במידה ולא ניתן לערוך ביקורת או להשלימה מסיבה כל שהיא, יש לערוך תרשומת על כך.

13. יש להקפיד על מילוי זמני התצפית פנים/חוץ, שעת התחלת הביקורת וסיומה.

14. תפיסת מסמכים תיעשה אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב ע"י פקיד השומה, או בהסכמת הנישום בכתב.

15. על מנת שדו"ח הביקורת יהיה אפקטיבי, מהימן ויעמוד בפני בתי המשפט, יש לוודא שכל הפרטים אכן ימולאו ע"י מבקרי החוץ בצורה ברורה וללא מחיקות ותיקונים כל שהם.

ו. הטיפול בדו"חות הביקורת:

1. האחראי יבדוק את דו"חות הביקורת בנוכחות המבקרים ויקבע את הקוד המתאים. במידה והתגלו ליקויים באיכות הביקורת, יעיר על כך למבקרים. ובאם הביקורת לא הושלמה, ישלים אותה האחראי בעצמו.

2. הקוד שנקבע יירשם ע"י האחראי בעת ובעונה אחת בחלק 7 של טופס הביקורת וכן בטופס תכנית עבודה של המבקרים.

3. הדיווח לשע"מ ייעשה ע"י האחראי לניהול פנקסים בטופס שידור (טופס מס' 2627). הדיווח לשע"מ יהיה מיידי, כאשר העתק מהדיווח לשע"מ יצורף לדו"ח הביקורת.

4. דו"ח הביקורת בצירוף כל הנספחים יועבר לרכז החוליה המתאימה בצירוף מזכר ופרוט שמי של הדו"חות שהועברו, למעט דוחות בתהליך הטיפול.

5. במחלקת ניהול ספרים יישמרו העתקים מדו"חות הביקורת (קודי 1, 2, 6, 8).

6. לפני העברת תיק לחקירות יש להקפיד על הכללים הבאים:

6.1 לא יועבר דו"ח ביקורת לטיפול החקירות, אלא לאחר קביעת ושידור הקוד.

6.2 החלטה על העברה למחלקת החקירות בגין אי רישום תקבולים או אי ניהול ספרים היא בסמכותו של פקיד השומה או מי שהוסמך על ידו. במקרה זה יש לצלם את דו"ח הביקורת ולהעבירו לרכז החוליה בצירוף מזכר שהתיק הועבר לחקירות בציון העבירה.

6.3 עם העברת תיקים לחקירות, האחראי יערוך רשימה של התיקים ומועד העברתם לחקירות. הרשימה תישמר אצל האחראי, כולל צילום של הדו"ח שהועבר.

ז. טיפול בהשגות:

הטיפול בהשגות על אי רישום תקבולים או על ליקויים מהותיים יטופל עפ"י חוזרים מס' 25/93 ו-25/97 והתוספות לחוזים.

ח. תקיפה או הפרעה בתפקיד:

במקרה של תקיפה או הפרעה לעובד במילוי תפקידו יש לפעול על פי הנחיות כדלהלן:

1. יש לנתק מגע עם המבוקר;

2. יש לערוך תרשומת מפורטת על אירוע ולפעול עפ"י הוראות נוהל 13/93 - 14/93;

3. בעת הגשת תלונה במשטרה, יש לקבל אישור מהמשטרה בדבר הגשת התלונה, בציון מס' האירוע.

ט. אבטחת מידע:

כל סוגי המידע המגיעים לידי העובד במהלך עבודתו הינם חסויים, ואין למסור מידע זה לשום גורם שאינו מוסמך לקבלו.

מודגש בזאת, שאין למסור מידע על מועדי מבצעים, או מידע המגיע אליו תוך כדי עבודה בתיקי נישומים, או מרשמי המחשב, הן לצרכיו הפרטיים של העובד, הן לעובדי המשרד והן לגורמים מחוצה לו.

י. אחריות:

פקידי השומה, מנהלי תחום וממונים לניהול ספרים במשרדי השומה, אחראים על ביצוע הוראה זו.

בברכה, נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2417-הרצאה-בנושא-הערכות-לביקורת-מבקרי-מס-בעסק.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú