ralc.co.il

true

אין להטיל חיוב בביטוח לאומי על בעל חברת משלח יד זרה

30.06.2010

אין להטיל חיוב בביטוח לאומי על בעל חברת משלח יד זרה

חנן כהן, עו"ד

בית הדין האזורי לעבודה התל אביב, קיבל את תביעתו של אבשלום חורן, כנגד המוסד לביטוח לאומי לביטול שומות דמי ביטוח שהוצאו לו לשנים 2003 ו – 2004 , בגין הכנסות שיוחסו לו בהסכם עם פקיד השומה בהיותו בעל מניות יחיד בחברה הרשומה במדינת Delaware שבארה"ב.

המדובר בבעל שליטה יחיד בחברת משלח יד זרה (LLC) אשר חתם על הסכם עם פקיד השומה בדבר חיובו במס על הכנסות החברה שבשליטתו , ואשר המל"ל הוציא לו שומות לתשלום דמי ביטוח בגין הכנסות אלה.

בית הדין קבע, כי מעיון באמור בסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי וכן האמור בתקנה 14 (א) (הוראות מיוחדות לתשלום דמי ביטוח) תשל"א – 1971, עולה, כי החיוב בדמי ביטוח לאומי הוא על "הכנסתו" של המבוטח העצמאי בלבד ולא על הכנסתו של אחר.

בית הדין הסתמך בפרשנותו על פסיקת ביה"ד הארצי (דב"ע תש"ן /022 ) כי יש לפרש את המילה "הכנסתו" כפשוטה ויש לפרש ביטוי זה כמתייחס להכנסת המבוטח עצמו בלבד.

מאחר והתובע לא קיבל בפועל את הכנסות החברה (מאחר ולא משך רווחים או דוידנד) , קבע בית הדין כי אלה אינן הכנסותיו ולפיכך אין לחייבו בדמי ביטוח בגינן.

בית הדין הוסיף עוד, כי עולה מפסיקת בית הדין הארצי שבכל הנוגע לחברה משפחתית וכן חברת בית, אשר רווחיהן לא חולקו לחבריהן, אין לחייב את החברים בדמי ביטוח על הכנסות החברה על אף שהכנסה זו תחשב כהכנסת החברים לצורך חישוב מס הכנסה, לפי הדין שהיה קודם לתיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי ( ראה דיון ארצי מט/098 פרשת וייס וכן ע"ע 11171/01 פרשת ברק).

והרציונל לפסיקה זו נובע בין היתר מן הסיבות:

1. הייחוס התיאורטי של הכנסת החברה לבעל מניותיה אינו משקף נכונה את הכנסתו במציאות.

2. כשם שזכאות לגמלא צריכה להיקבע עפ"י הכנסתו האמיתית של המבוטח כך גם דמי הביטוח שעליו לשלם.

3. לשון סעיף 64 לפקודה קובעת כי רק לצורך חישוב מס הכנסה יש לראות את הכנסת החברה כהכנסת הנישום.

4. סעיף 345 לחוק הבטל"א קובע מפורשות מה יראו כהכנסתו של הנישום, תוך הפניה למקורות שנקבעו בסעיף 2 לפקודה. לכן אין להוסיף על מקורות אלה מקורות נוספים שלא צוינו בו .

בית הדין ציין כי למרות שבענייננו אין המדובר בחברה משפחתית או חברת בית, עדיין בשל העובדה כי הכנסות החברה יוחסו לבעל המניות רק לשם חיוב המס , אין לשנות את הכלל שקבע בית הדין הארצי בעניין. כאמור התביעה התקבלה והחיוב בדמי הביטוח בוטל.

ניתן ביום 17/5/2010 ב"ל 3423/07 אבשלום חורן נ' המוסד לביטוח לאומי.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2426-אין-להטיל-חיוב-בביטוח-לאומי-על-בעל-חברת-משלח-יד-זרה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú