ralc.co.il

true

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודת מס הכנסה

20.01.2011

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודת מס הכנסה-חוזר מס הכנסה 1/2011

רשות המסים בישראל

ביום 18.1.2011, פרסמה רשות המסים בישראל חוזר מס הכנסה מס' 1/2011 הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אשר פורסם ביום 16.9.2008, ומרחיב את ההקלות במיסוי הכנסותיהם של עולים חדשים ותושבים חוזרים. להלן עיקרי החוזר:

1. בסיסו שלתיקון 168 לפקודה, הוא בתכנית רחבת היקף שמטרתה העיקרית הינה קליטת עליה, החזרת הון אנושי איכותי לישראל ועידוד משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי להפוך את מדינת ישראל למרכז חייהם, מתוך מטרה שיעלו לישראל וישקיעו בפיתוח חוסנה הכלכלי.

2. מטרה נוספת של התיקון הינה יצירת ודאות בקרב העולים והתושבים החוזרים ופשטות תפעולית אשר תקטין חיכוך אפשרי של אוכלוסיה זו מול רשויות המס. מטרתו של תיקון 168 הינה, בין היתר, לנטרל את החששות שבליבם ולעודד את חזרתם או עלייתם ארצה מחד,ומאידך, להקטין בהקשר לשאלות העולות מחוסר הוודאות כאמור.

עיקרי החוק בקליפת אגוז הינם כדלקמן:

א. השוואת מעמדו המיסוי של מי שחזר לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל במשך 10 שנים לפחות (להלן: "תושב חוזר ותיק") למעמדו של עולה חדש לעניין הכנסות שמקורן מחוץ לישראל כמפורט בתיקון.

ב. הרחבת היקף הפטור הניתן לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק כך שיחול על כלל הכנסותיהם המופקות מחוץ מישראל, לרבות בגין נכסי חוץ שנרכשו לאחר העלייה או החזרה ארצה, זאת במשך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל.

ג. פטור מחובת דיווח לגבי הכנסות מחוץ לישראל שמפיק עולה חדש או תושב חוזר ותיק, במשך תקופת ההטבות כאמור לעיל.

ד. לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" שבסעיף 5(5) לפקודה או הגדרת "חברה נשלטת זרה" שבסעיף 75ב לפקודה, לא תובא בחשבון כהחזקה של תושב ישראל, החזקתושל יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור.

ה. הארכת תקופת השהייה המינימאלית חוץ לישראל המקנה זכאות לפטורים ממס לתושב חוזר רגיל (הארכה משלוש  -  לשש שנים).

ו. הרחבת היקף הפטור הניתן לתושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק (להלן : "תושב חוזר רגיל") לגבי הכנסות שמקורן בניירות ערך מוטבים. הפטורים האחרים הקבועים בפקודה לגבי יחיד תושב חוזר רגיל נותרו על כנם.

ז. תוקנה ההגדרה של "תושב חוץ" לגבי יחיד באופן המקנה וודאות באשר לשאלת מועד הניתוק תושבות ישראלית.

ח. תוקנה ההגדרה של "תושב ישראל" לגבי חבר בני אדם שבשליטת עולה חדש או תושב חוזר ותיק בתקופת ההטבות אשר מטרתה למנוע הצרת צעדים עסקיים משיקולי מס.

לצפייה בחוזר המלא לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2608-הקלות-במס-לעולים-חדשים-ולתושבים-חוזרים-בעקבות-תיקון-168-לפקודת-מס-הכנסה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú