ralc.co.il

true

בלשכת עורכי הדין - עומדים על משמר המס

30.04.2011

עומדים על משמר המס

לשכת עורכי הדין בישראל

עבודה רבה הייתה לצוות התגובות של פורום המיסים של הלשכה בהצגת עמדת הפורום בעניין התיקונים שהועברו בחוק מיסוי מקרקעין, מע"מ ומס הכנסה לאחרונה. אחד ההישגים הבולטים של הצוות היה בשכנוע חברי וועדת הכספים של הכנסת בחשיבות הפרדת הדיון ברפורמה בהליכי שומה וגבייה בחוק מיסוי מקרקעין ובהצעות השונות לתיקוני החוק לצורך הפחתת מחירי הנדל"ן במשק, מתוך חוק התקציב השנתי.

פעילות הצוות הביאה בפועל לשינויים חקיקתיים של ממש. כך, למשל, בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין שנכנס לתוקף רק מחודש אפריל 2011 ולא מינואר 2011 כפי שנקבע בהצעת החוק המקורית, נתקבלה בחלקה עמדת הצוות כי הדיווח על השומה העצמית ייעשה בתוך 40 יום ולא בתוך 25 יום כפי שביקשה רשות המיסים. שיעור הניכוי במקור הופחת לגבי נכסים שנרכשו מיום 7.11.2001 לשיעור של 7.5% בלבד, ובוטלה חובת הניכוי במקור לגבי דירות מזכות שבגינן נתבקש פטור ממס שבח.

חברי הכנסת קיבלו גם את עמדת חברי הצוות כי שיעור התשלומים לעניין דחיית תשלום המס לפי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין לא יופחת ל-30% כפי שדרשה רשות המיסים, אלא הועמד כפשרה על שיעור של 40% במקום 50% כיום.

עמדת צוות התגובות בעניינים אלו, כולל דיונים שהתקיימו עם מנהל רשות המיסים בישראל וחברי הנהלת הרשות וייצוג בוועדת הכספים של הכנסת, נתקבלה גם לגבי החוקים החדשים בעניין הפחתת מחירי הנדל"ן. בעניין זה נתקבלה עמדת הצוות כי תקופת הבנייה של בניין חדש שיוקם על קרקע שתימכר בשנת 2011 לצורך קבלת שיעור מס שבח מוגבל של 20% בלבד על כל השבח הריאלי, תורחב ל-36 חודשים במקום 30 חודשים במקור. מספר יחידות הדיור בבניין שייבנה צומצם למינימום של שמונה יחידות דיור במקום עשר יחידות דיור בהצעת החוק המקורית. עמדת הצוות כי יש לקבוע באופן ברור שהפטור על מכירת דירה שנייה ושלישית לא יפגע בפטור במכירת דירה נוספת לאחר השנים 2011-2012 לא התקבלה, אך נושא זה עוד יועלה לדיון לקראת סוף התקופה.

עוד התקבלה בקשת פורום המיסים, בראשות פרופ' יצחק הדרי , משר המשפטים יעקב נאמן , להארכת מינוי חברי וועדות הערר לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, על מנת שיושלמו הדיונים בערערים שהחלו בשל החלטות פיצוי נזקי מלחמת לבנון השנייה ומבצע עופרת יצוקה. הוועדות יחזרו לפעול לאחר תקופת הקפאה של מספר חודשים החל ממאי 2011.

צוות התגובות בראשות רמי אריה , יחד עם החברים איתן צחור, זיו שרון, מאיר מזרחי, ניר בורנשטיין, טארק דיביני, עמיחי פרי, איתי הכהן, יועד פרנקל ואפרת רוסינסקי , התייחס בתקופה האחרונה גם לטיוטות הוראות הביצוע של רשות המיסים בישראל בעניין התיישנות תביעה של פטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה, חזקת התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעין, תיקון 168 לפקודה בעניין הגדרות עולים חדשים ותושבים חוזרים, קביעת מחירי ההעברה בינלאומיים לפי סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים, התייחסות לתזכיר לתיקון חוק מע"מ ועוד.

פעילות הצוות, שהחלה בשנה האחרונה מניבה פירות של ממש לייצוג מוצלח של לשכת עורכי הדין בפני הרשות המחוקקת ובפני רשות המיסים בישראל, לטובת הציבור בכללו וציבור עורכי הדין בפרט.

חברינו עורכי הדין מוזמנים להעלות את השגותיהם ורעיונותיהם בתחום המיסוי ליו"ר הצוות עו"ד (רו"ח) רמי אריה , באמצעות הממונה על פורום מיסים בלשכה, עו"ד מיטל שחר ( בדוא"ל: meital.s@israelbar.org.il.

מאמר זה לקוח מתוך ביטאון עורך הדין, אפריל 2011, עמוד 144.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2686-בלשכת-עורכי-הדין-עומדים-על-משמר-המס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú