ralc.co.il

true

קבלת הצמדה וריבית על פיצוי נזקי מלחמה ממס רכוש

04.05.2011

קבלת הצמדה וריבית על פיצוי נזקי מלחמה ממס רכוש

רמי אריה עו"ד רו"ח       שחר נח, עו"ד

 

בעלי עסקים באיזור הצפון והדרום אשר תבעו מהמדינה פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו להם עקב המצב הביטחוני, זכאים לקבל בגינם של הפיצויים שהתקבלו או יתקבלו באיחור גם הפרשי הצמדה וריבית.   

במסגרת תביעות פיצויים שהגישו ניזוקים עקב "מלחמת לבנון השניה", "המצב הביטחוני בשדרות ועוטף עזה" ומבצע "עופרת יצוקה" שולמו להם סכומי פיצויים לפי חוק מס רכוש. אולם, במרביתם של המקרים, הפיצויים שולמו בסכומי קרן בלבד ללא ריבית והפרשי הצמדה, בניגוד לחוק מס רכוש ותקנותיו.

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג – 1973 (להלן – "התקנות")  קובעות כי ניזוק יהא זכאי לתשלום ריבית החל בתום 30 ימים מיום קרות הנזק עד יום התשלום בפועל. הריבית הקבועה בחוק מס רכוש הינה  ריבית בשיעור של 4% לשנה בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

כך למשל ניזוק אשר שולמו לו בסוף שנת 2009 פיצויים בסך של 400,000 ₪ עקב מלחמת לבנון השניה, זכאי לקבל פיצוי נוסף בסך של כ - 100,000 ₪. לפיצוי זה יש להוסיף עוד הצמדה וריבית בשל הפיגור בתשלום ההצמדה והריבית עצמם.

ההצמדה והריבית, על פי חוק מס רכוש והתקנות אינן באות לענוש את מי שחב בחוב, אלא באות להבטיח, כי למרות חלוף העתים ושינויי ערך המטבע, ישולם סכום הפיצוי בערך המשקף את ערכו של הסכום המקורי ביום הנזק. הקרן בלוויית ההצמדה למדד המחירים לצרכן של הפיצוי משקפת את אותו הסכום, שבו נתחייב מנהל מס רכוש מעיקרו לתשלום בגין נזקי המלחמה לפי החוק. הריבית, באה לבטא את נזק הפיגור בתשלום הנובע מחיסרון הכיס של הניזוק בהוצאות המימון שלו עד קבלת הפיצוי בפועל. במילים אחרות, תשלום פיצויים שלא בערכו הריאלי אלא לפי הקרן הנומינלית בלבד, משמעו הפחתה משמעותית של הפיצוי לו זכאי הניזוק לפי החוק והתקנות בדין.

במקרים בהם הגיעו ניזוקים להסכם עם מנהל מס רכוש בדבר סכום הפיצויים, יש לבחון את תוכן האמור בהסכם כדי לוודא האם הסכום הנקוב בו הוא במונחי קרן נומינלית, או כולל כבר את הפרשי ההצמדה והריבית עד ליום התשלום בפועל.

המלצתנו היא שכל ניזוק אשר קיבל פיצויים באיחור של מעבר ל- 30 יום מיום הנזק, בשל נזקי מלחמה עקב "מלחמת לבנון השניה", "עוטף עזה" או מבצע "עופרת יצוקה", יבחן את זכאותו לקבלת ריבית והפרשי הצמדה בגין איחור זה כחוק.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2689-קבלת-הצמדה-וריבית-על-פיצוי-נזקי-מלחמה-ממס-רכוש.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú