ralc.co.il

true

האם עובד שנעדר בשל סגירת בית הספר של ילדיו בעקבות המצב הביטחוני זכאי לשכר?

19.03.2012

האם עובד שנעדר בשל סגירת בית הספר של ילדיו

בעקבות המצב הביטחוני זכאי לשכר?

הלית כהן-רזניצקי, עו"ד, המחלקה המשפטית "כל עובד"

פיקוד העורף קבע, כי לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך ביישובים מסוימים בשל המצב הביטחוני. האם עובד, שנעדר על מנת להישאר עם ילדיו, זכאי לתשלום שכרו?

עו"ד הלית כהן-רזניצקי, מנהלת המחלקה המשפטית "כל עובד", משיבה:

הדין הוא, כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק, בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או בחוזה אישי. עם זאת, ההלכה היא, כי עובד יהיה זכאי לשכרו, גם אם הוא לא עבד בפועל, אך הוא התייצב לעבודה, והוא מוכן ומזומן לעבוד, והמעביד מיוזמתו לא סיפק לו עבודה.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק הגנה על עובדים"), מסדיר את חובת תשלום השכר לעובדים, שנעדרו מעבודתם או לא ביצעו עבודתם, בתקופה מוגדרת, בימים שבהם היה מקום עבודתם או מקום מגוריהם באזור שהוגדר כאזור הגבלה.

לפיכך, על מנת להטיל על המעביד חובת תשלום שכר, נדרש תיקון לחוק הגנה על עובדים, אשר יגדיר את התקופה המזכה בשכר, וייערכו ההתאמות הנדרשות להכליל את האזורים המצויים תחת אש כאזור הכרזה, המזכה את העובדים בתחומו בשכר.

בנוסף, מעביד, שמשלם שכר לעובדים בגין תקופה כפי שתוגדר בחוק, יהיה זכאי לפיצוי רק כאשר יותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי.

יצוין, כי בעבר , במסגרת הסדרי הפיצוי בשל נזק עקיף פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע, שכללה פיצוי למעביד ששילם שכר לעובד שנעדר על מנת להישאר עם ילדיו בבית בשל סגירת מוסד החינוך בו לומד הילד. במסגרת הוראת ביצוע זו, אשר הסדירה מתן פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור הקובע בדרום לתקופה שמיום 27.12.2008 ועד יום 19.1.2009, נקבע כי היעדרות עובדים המזכה בפיצוי תיחשב אחת מאלה:

א. עובד שבתקופת הפיצוי נעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף, ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב הנכלל באזור הקובע.

ב. עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, שניתנה או שאושרה ע"י פיקוד העורף עד ליום 19.1.09, ובלבד שבתקופת היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

1. בתקופת הפיצוי נמצא מוסד החינוך ביישוב הנכלל באזור הקובע.

2. מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

2.1 הילד נמצא במשמורתו או בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;

2.2 בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד.

לסיכום, עובד שנעדר מהעבודה בשל סגירת מוסד החינוך בו לומדים ילדיו בעקבות המצב הביטחוני, לא יהיה זכאי לשכרו בגין ימי היעדרותו, אלא אם יתוקן חוק הגנה על עובדים. אם המעביד יבחר לשלם לעובד את שכרו, יהיה המעביד זכאי לפיצוי מהמדינה, מרגע שיותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי, בדומה להודעת רשות המיסים כמפורט לעיל.

המשיבה – מומחית לדיני עבודה. מנהלת המחלקה המשפטית "כל עובד", חברת חשבים. לאתר "כל עובד" - http://www.koloved.net

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2938-האם-עובד-שנעדר-בשל-סגירת-בית-הספר-של-ילדיו-בעקבות-המצב-הביטחוני-זכאי-לשכר.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú