ralc.co.il

true

תשלום דמי הבראה בשנת 2012

01.07.2012

תשלום דמי הבראה בשנת 2012

רחל אפרתי, רו"ח

הרינו להזכירכם כי בהסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית נקבע כי כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת הבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום עבודתו כדלקמן:

שנות ותק בעבודה

ימי הבראה (למשרה מלאה)

קצובת הבראה בשירות המדינה (על פי התקשי"ר)

קצובת הבראה במגזר ההסתדרותי

ראשונה

5

7

9

שניה ושלישית

6

7

11

רביעית

7

8

11

חמישית עד עשירית

7

8

12

אחת עשרה עד חמש עשרה

8

10

13

שש עשרה עד תשע עשרה

9

11

14

עשרים

10

13

14

עשרים ואחת עד עשרים וארבע

10

13

15

עשרים וחמש ומעלה

10

15

התעריף ליום הבראה בשנת 2012: מגזר ציבורי- 420 ₪, מגזר פרטי 371 ₪.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3012-תשלום-דמי-הבראה-בשנת-2012.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú