ralc.co.il

true

חברת ביטוח תפצה על פשיטת רגל של מבוטח שנבעה משיהוי בתשלום הביטוח

17.07.2012

העליון: חב' הביטוח תפצה על פשיטת רגל של לקוח

יהושע סדן, שמאי ובורר מוסמך

בית המשפט העליון קבע השבוע שחברת ביטוח תשלם למבוטח פיצויים בגין הפרת חוזה הביטוח.

בית המשפט לא הסתפק בפסיקה של הריבית העונשית הקבועה בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, אלא קבע כי המבוטח זכאי לפיצויים על מלוא נזקיו.

במקרה שבנדון פרצה שריפה כתוצאה מהצתה במסעדת "אחד העם 28" בתל אביב, והמסעדה נשרפה כליל. בעקבות שיהוי מופרז בתשלום הפיצויים פשטה המסעדה את הרגל.

בית המשפט פסק לטובת המבוטח פיצויים בגין הפסד רווחים בעתיד  בסך 1.2 מיליון ₪ - נזק שאינו נכלל בכיסוי הביטוחי ונגרם עקב הפרת החוזה ועיכוב מופרז בפיצוי.

בין יתר קביעותיו החדשניות מתייחס פסק הדין גם לפיצוי עפ"י ערך כינון  מבלי שהמבוטח כונן בפועל את הנזק, זאת, מכיוון שחברת הביטוח נושאת באחריות לסגירת העסק ולחוסר האפשרות של המבוטח לבצע כינון.

נראה, כי מעתה על חברות הביטוח להיזהר שבעתיים מעיכוב תגמולי הביטוח ו/או עיכוב תגמולים שאינם שנויים במחלוקת.

לעיון בפסק הדין המלא לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3030-חברת-ביטוח-תפצה-על-פשיטת-רגל-של-מבוטח-שנבעה-משיהוי-בתשלום-הביטוח.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú