ralc.co.il

true

אורכות להגשת דוחות כספיים של עמותות וחלצ לשנת 2012

27.04.2013

אורכות להגשת דוחות כספיים של עמותות וחל"צ לשנת 2012

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 3.4.2013 הודיעה רשות התאגידים (רשם העמותות) על כוונתה להמשיך להחיל בשנת 2013 את הסדר האורכות בנוגע להגשת דוחות כספיים לשנת 2012 של עמותות וחברות לתועלת הציבור. מועדי ההגשה, לגבי עמותות/ חל"צים הזקוקים לאישור ניהול תקין, הינם כדלקמן:

עד ליום 30.6.2013- 40% מן הדו"חות.

עד ליום 31.7.2013- 20% מן הדו"חות (60% אחוז במצטבר).

עד ליום 1.9.2013- 20% מן הדו"חות (80% במצטבר).

עד ליום 6.10.2013- 20% מן הדו"חות (100% במצטבר).

מועד ההגשה עבור עמותות/ חל"צים שאינם זקוקים לאישור ניהול תקין- עד ליום 31.12.2013.

להלן דגשים ועקרונות בנוגע ליישום האורכות:

1. כל רואה חשבון ידווח באמצעות קובץ האקסל המתאים, המועבר יחד עם המכתב הרצ"ב, אודות סך הגופים שהינם עמותות או חל"צים בלבד, עבורם מבוצעת ביקורת דוחות כספיים לשנת 2012 במשרד. דיווח זה יינתן פעם אחת בלבד עד לתאריך 30.6.2013. עדכון לדיווח, ככל שישנו שינוי, ניתן לעשות באמצעות קובץ העדכון המתאים.

2. השנה הסדר האורכות יחול על עמותות ועל חברות לתועלת הציבור יחד. יש לדווח, לפיכך, בקובץ אחד אודות עמותות וחברות לתועלת הציבור.

3. יש לשלוח את הדיווח החתום לרשות התאגידים, ת.ד 34071 ירושלים מיקוד 9134001.

במקביל לשלוח דיווח סרוק וחתום לכתובת הדואר האלקטרוני:

ftuza-amutot@justice.gov.il, אישור על קבלה ישלח בהודעת מייל חוזרת.

4. הסדר האורכות חל על כל רואה חשבון המבצע ביקורת דוחות, ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת בעניין זה. עם זאת, רואה חשבון אשר לא ישלח את הדיווח כנדרש, לא ייכלל במסגרת הסדר האורכות.

5. ההסדר אינו חל באשר לעמותות או לחברות לתועלת הציבור המבקשות לראשונה אישור ניהול תקין, אישור על הגשת מסמכים או שלא היה להם אישור ניהול תקין בשנה הקודמת. אין לדווח על עמותות/ חל"צים מעין אלה במסגרת הקובץ המצורף.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3281-אורכות-להגשת-דוחות-כספיים-של-עמותות-וחלצ-לשנת-2012.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú