ralc.co.il

true

הרפורמה בפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לשנים 2013-2014

22.06.2013

הרפורמה בפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים

עו"ד מאיר מזרחי , עו"ד אפרת סולומון

תקופה

זהות מוכר

תנאי זכאות לפטור חלקי . מלא ממס שבח

פטור מלא ממס שבח

שיעור המס

תקופת המעבר מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017

מחזיק בדירת מגורים יחידה ביום 1.1.2014

זכאי לפטור מלא ממס שבח לדירת מגורים יחידה כפוף לתנאי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") בנוסחו החדש, גם אם מכר ב-2013 דירה אחרת בפטור ממס לפי סעיף 49ב(1) לחוק. ניתן לניצול אחת ל-18 חודשים.

יש

- 0 -

מחזיק ביותר מדירת מגורים אחת ביום 1.1.2014 ומוכר בתנאי הוראות המעבר

זכאי למכור בשיעור מס השבח החדש שתי דירות מגורים מזכות בתקופת המעבר, כפוף לקיומם של התנאים הבאים (להלן: "תנאי הוראות המעבר"):

(1) במכירה של דירת המגורים הראשונה זכאי להשתמש בפטור ממס במסלול הכללי של סעיף 49ב(1) לחוק בנוסחו הישן (לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים שקדמו למכירה) וחלפו תקופות הצינון הקבועות בחוק, אם מדובר בדירה שהתקבלה במתנה.

(2) המכירה אינה לקרוב - בתמורה או שלא בתמורה.

אין

0% (פטור) לתקופה שמיום רכישת הזכויות ועד ל-1.1.2014, חיוב במס שבח בשיעור 25% לתקופה שתחילתה ביום 1.1.2014 ומסתיימת ביום המכירה. חלוקת השבח בין התקופות תיעשה באופן ליניארי (להלן: "שיעור מס השבח החדש").

מחזיק ביותר מדירת מגורים אחת ביום 1.1.2014 ומוכר שלא על פי תנאי הוראות המעבר

אין

מס שבח בשיעור רגיל (עלול להגיע לשיעור העולה על 40%) על מלוא תקופת ההשבחה.

תושבי חוץ שמכרו בתנאי הוראות המעבר

אין

שיעור מס השבח החדש לדירות מגורים - 0% ו-25%

תושבי חוץ שמכרו שלא בתנאי הוראות המעבר

אין

מס שבח בשיעור רגיל (העלול להגיע לשיעור העולה על 40%) על מלוא תקופת ההשבחה.

בעל דירת יוקרה יחידה שמכר בתנאי הוראת המעבר

החלק היחסי בשווי המכירה שאינו עולה על התקרה (חמישה מיליון ש"ח) יהיה פטור ממס שבח

פטור חלקי עד לתקרה

שיעור מס השבח החדש לדירות מגורים - 0% ו-25% (*).

בעל דירת יוקרה יחידה שמכר שלא בתנאי הוראות המעבר

החלק היחסי בשווי המכירה שאינו עולה על התקרה (חמישה מיליון ש"ח) יהיה פטור ממס שבח

פטור חלקי עד לתקרה

מס שבח בשיעור רגיל (עלול להגיע לשיעור העולה על 40%) על מלוא תקופת ההשבחה.

הוראות הקבע החל מיום 1.1.2018

מחזיק בדירת מגורים יחידה

זכאי לפטור מלא ממס שבח לדירת מגורים יחידה מכוח סעיף 49ב(2) לחוק בנוסחו החדש. ניתן לניצול אחת ל-18 חודשים.

יש

- 0 -

מחזיק ביותר מדירת מגורים אחת

אין

שיעור מס השבח החדש לדירות מגורים - 0% ו-25%

תושבי חוץ

אין

שיעור מס השבח החדש לדירות מגורים - 0% ו-25%

בעלי דירת יוקרה יחידה

החלק היחסי בשווי המכירה שאינו עולה על התקרה (חמישה מיליון ש"ח) יהיה פטור ממס שבח

פטור חלקי עד לתקרה

שיעור מס השבח החדש לדירות מגורים - 0% ו-25% (*)

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3335-הרפורמה-בפטור-ממס-שבח-במכירת-דירת-מגורים-לשנים-2013-2014.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú