ralc.co.il

true

דיווחים ותשלומים לרשות המיסים עד ליום 30.1.2014

סוראיה מידן ושות'

 |  14.01.2014

דיווחים ותשלומים לרשות המיסים עד ליום 30.1.2014
סוראיה מידן ושות'
קבוצת קנובל בלצר סוראיה ושות'

 

עד ליום 30 בינואר 2014 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר פעולות, כדלהלן: דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית על רווחים מניירות ערך סחירים, תשלום מקדמה על הכנסות שכר דירה למגורים במסלול 10%, הודעה על בחירה בהחלת התקנות הדולריות בשנת המס 2014, ותשלומים על חשבון שנת המס 2013 בפטור מלא מריבית והצמדה.

להלן פרוט הדיווחים והתשלומים הנדרשים:

א. דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית על רווחים מניירות ערך סחירים עד ליום 31 בינואר 2014

סעיף 91 לפקודת מס הכנסה קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בגין רווחים מניירות ערך נסחרים (לרבות ניירות ערך זרים), במידה ולא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. דהיינו, יחידים וחברות הפועלים באמצעות תאגיד זר, או יחידים וחברות אשר להם פטור מניכוי מס במקור בגין פעולות בשוק ההון.

חובת הדיווח ותשלום המקדמה נקבעה לפעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי), ליום 31 בינואר וליום 31 ביולי, בגין עסקאות שבוצעו במחצית השנה שקדמה למועד דיווח. דהיינו, לדוגמה, בדוח ליום 31 בינואר 2014 יש לדווח על עסקאות שבוצעו מיום 1 ביולי 2013 ועד ליום 31 בדצמבר 2013.

בהתאם להנחיות רשות המסים מחודש יולי 2006, הדיווח ייעשה באמצעות הודעה לפקיד השומה (מחלקת הגבייה) ויתייחס רק לניירות ערך מהם לא נוכה מס במקור. בהודעה יפורטו הנתונים להלן: (א) סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה (מספר אחד מסכם), (ב) סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה, (ג) סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו בתקופה, (ד) סך הרווח או ההפסד, נטו (ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים).

הרווח יחושב בהתאם לכללים הרגילים.

בהתאם לעמדת רשות המיסים, במסגרת הדיווח וחישוב המקדמה ניתן לקזז הפסדי הון שטרם קוזזו מרווחים אחרים עד תום תקופת הדיווח אליה מתייחסת ההודעה (דהיינו, 31 בדצמבר 2013). אולם, לא ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך שנוצרו (באותה תקופה) בחשבון ניירות ערך אחר שבו מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים מרווחים לצורכי ניכוי מס במקור, אלא אם ניתן אישור פקיד השומה לכך. לדוגמה, בהתאם לעמדת רשות המיסים, כאמור, משקיע לו רווחים בחשבון בתאגיד זר והפסדים מניירות ערך בחשבון בתאגיד בנקאי בישראל (בו מנוכה מס במקור), אשר טרם קוזזו, אינו רשאי לקזז את ההפסדים במסגרת הדיווח החצי שנתי (למעט באישור פקיד השומה).

לדעתנו, עמדה זו של רשות המיסים אינה נאותה ובכפוף לתנאים מסוימים זכאי הנישום, במסגרת הדיווח החצי שנתי, לקזז הפסדים בין חשבונות בנק שונים (לרבות חשבונות בהם מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים).

לפקיד השומה סמכות להקטין את סכום המקדמה הנדרש בהתאם לדוח, במידה ונוצר תשלום מס ביתר. כגון, כאשר המקדמות השוטפות נקבעו בהתחשב ברווחים צפויים מניירות ערך סחירים.

 

ב. תשלום מקדמה בגין דמי שכירות במסלול ה- 10% עד ליום 30 בינואר 2014

כידוע, קיימים שלושה מסלולים למיסוי הכנסות פאסיביות של יחידים משכר דירה למגורים בישראל: (א) מסלול הפטור (עד 4,980 ש"ח לחודש בשנת 2013), (ב) מסלול ה- 10%, ו- (ג) מסלול המס השולי.

יחיד אשר בחר במסלול ה- 10% (תשלום מס על מחזור ההכנסות, ללא תקרה וללא ניכוי הוצאות, בשיעור של 10%) נדרש לשלם מקדמה בגין דמי השכירות בתוך 30 יום מתום שנת המס. דהיינו, עד ליום 30 בינואר 2014.  

 

ג. הודעה על החלת התקנות הדולריות בשנת 2013 עד ליום 30 בינואר 2014

בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו – 1986 (להלן: "התקנות הדולריות"), רשאים תאגידים מסוימים להגיש דוח מס על בסיס דולרי (במקום על בסיס שקלי).

בהתאם לסעיף 27(ב)(2) לחוק התיאומים, תאגיד המעוניין להחיל את התקנות הדולריות בשנת 2013, נדרש להגיש עד ליום 30 בינואר 2014 בקשה לפקיד השומה.

יש לציין כי תאגיד אשר בחר להחיל את התקנות הדולריות אינו רשאי לחזור בו מבחירתו במשך שלוש שנות מס רצופות. כמו כן, תאגיד שיצא מתחולת התקנות הדולריות לא יוכל לשוב ולבחור לנהל את פנקסי חשבונותיו לפי הוראות התקנות לפני שחלפו שלוש שנים.   

 

ד. תשלום מס בגין הפרשי שומה צפויים לשנת 2013

בהתאם לפקודת מס הכנסה, ככלל, חוב למס הכנסה נושא ריבית והפרשי הצמדה (צמוד מדד בתוספת 4%). הוצאות המימון הנ"ל אינן מותרות בניכוי לצורכי מס. 

נישום אשר השלים הפרשי שומה עד לתום חודש מרס של השנה העוקבת זכאי להקלות, כדלהלן: אם ההפרש שולם עד לתום חודש ינואר של השנה העוקבת (ינואר 2014), זכאי הנישום לפטור מלא   מהפרשי ההצמדה והריבית (להלן: "ריבית"); אם ההפרש שולם עד לתום חודש פברואר של השנה העוקבת, זכאי הנישום זכאי לפטור של מחצית מהריבית; אם ההפרש שולם עד לתום חודש מרס של השנה העוקבת, זכאי הנישום לפטור של רבע מהריבית .

 

לאור האמור לעיל, מומלץ לאמוד את חבות המס הצפויה לשנת 2013 ולבחון תשלום ההפרש הצפוי, אם קיים, עד לתום חודש מארס 2014. 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3575-דיווחים-ותשלומים-לרשות-המיסים-עד-ליום-30-1-2014.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú