ralc.co.il

true

החלטת מיסוי 8597/14 מיזוג חברת אם עם חברת בת תוך חיסול החברה הנכדה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  22.06.2014

החלטת מיסוי 8597/14

מיזוג חברת אם עם חברת בת תוך חיסול החברה הנכדה

רמי אריה , עו"ד ורו"ח

ביום 8.6.2014 פורסמה החלטת מיסוי מס' 8597/14 מטעם החטיבה המקצועית ברשות המסים בנושא מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, העברת נכסים / מניות בהסכם.

חברה א' הינה חברה יצרנית העוסקת ביצור מוצרי צריכה, והיא עומדת בראש קבוצת חברות העוסקות ביצור ושיווק מוצרי צריכה.

חברה ב' הינה חברה יצרנית העוסקת אף היא ביצור מוצרי צריכה. חברה ב' מוחזקת בשיעור 100% ידי חברה א'.

חברה א' וחברה ב' מגישות דוחות מאוחדים לצורכי מס על פי חוק עידוד התעשייה (מיסים) בשנים האחרונות.

חברה ג' הינה חברת בת המוחזקת בשיעור של 100% על ידי חברה ב'. חברה ג' עוסקת בשיווק והפצה של המוצרים המיוצרים על ידי חברה ב'. חברה ג' מבקשת למזג את פעילותה עם חברה ב' בדרך של העברת כל הנכסים וההתחייבויות שלה לתוך חברה ב' וחיסולה של חברה ג'.

המיזוג נועד לתכלית עסקית וכלכלית ומטרותיו הינן בין השאר: ייעול העסקים וחסכון בעלויות תוך צמצום בתקנים, התייעלות והתמקדות הפעילות בקבוצה תחת ישות משפטית אחת. ניתן אישור למיזוג לפי סעיף 103ט(ד) לפקודה.

בהחלטת המיסוי נקבע כי לעניין קיזוז הפסדי חברה ב' והפסדי חברה ג', יחולו הוראות סעיף 103ח לפקודה בכפוף לאמור להלן:

1.        על הפסדי חברה ג' למועד המיזוג, כפי שנקבע בהחלטת המיסוי, שמקורם בתקופה שקדמה למועד בו החלו חברה א' וחברה ב' להגיש דוחות מאוחדים לצורך מס על פי חוק עידוד התעשייה (מיסים), יחולו הוראות סעיף 27 לחוק זה. כפועל יוצא מכך, הפסדים אלו יהיו ניתנים לקיזוז בהתאם להוראות סעיף 103ח לפקודה, אך לא יהיו ניתנים להעברה ולקיזוז בדרך כלשהי כנגד הכנסתה החייבת ו/או רווחי ההון של חברה ב'.

2.        על הפסדי חברה ב' למועד המיזוג שמקורם בתקופה שקדמה למועד איחור הדוחות לצורכי מס עם חברה א', ימשיכו לחול הוראות סעיף 27 לחוק עידוד התעשייה (מיסים), והם לא יהיו ניתנים להעברה ולקיזוז בדרך כלשהי כנגד הכנסתה החייבת ו/או רווחי ההון של חברה א'.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3753-החלטת-מיסוי-8597-14-מיזוג-חברת-אם-עם-חברת-בת-תוך-חיסול-החברה-הנכדה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú