ralc.co.il

true

חיסכון בתשלום המס על השכר לעובדים

02.01.2005

‏1 בינואר 2005

לכבוד

כל מאן דבעי

א. נ.,

הנדון: החזרי מס שנוכה במקור משכר עובדים

בהתאם לתכנון מס של משרדנו, ניתן לקבל החזרי מס (לרבות הפרשי הצמדה ריבית וקנסות) או זיכוי מס, בשל ניכויי מס במקור שנוכו מעובדים על ידי ארגונים וחברות בקשיים שפיגרו בדיווח ותשלום ניכויי המס מהשכר לרשויות המס (בתנאים מסוימים).

ההחזרים יינתנו הן לחברות עסקיות והן למלכ"רים לרבות לרשויות מקומיות ואיגודי ערים.

אנו עומדים לרשותכם להערכת האפשרות לקבלת החזרי המס במקרים אלו.

תכנון המס יכול לסייע גם בהליכים פליליים שננקטו בשל אי דיווח ותשלום ניכויי מס משכר.

לפרטים נוספים נא פנו למשרדנו rami@ralc.co.il .

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-385-חיסכון-בתשלום-המס-על-השכר-לעובדים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú