ralc.co.il

true

פעולות שחייבים לעשות אותם ביום האחרון של שנת המס - ביום 31.12.2014

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  31.12.2014

פעולות שחייבים לעשות אותם ביום האחרון של שנת המס - ביום 31.12.2014

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

לקראת סוף שנת המס 2014, הנה רשימת פעולות שיש לעשות ביום האחרון של שנת המס 31.12.2014 לפי הוראות דיני המס, כדלקמן:

1.       ספירת מלאי לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות .

2.       רישום מד ספידומטר של כלי הרכב המשמשים בעסק כדי שהוצאות הרכב יוכרו למס.

3.       ספירת קופות.

4.       פתיחת מערכת הנהלת החשבונות המתאימה לשנת 2015.

5.       הפקדות לחיסכון פנסיוני, לביטוח חיים ולקרן השתלמות המזכות במס.

6.       תשלומי משכורות והוצאות בפועל למדווחים על בסיס מזומן.

7.       המלצה למימוש הפסדים משוק ההון כדי שניתן יהיה לקזזם בשנת 2014 כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין .

8.       התאמת גביית דמי שכירות למגורים עד תקרת הפטור ממס.

9.       קבלת אישורים על חובות אבודים והוצאת תעודות זיכוי .

10.   מתן תרומות המקנות זיכוי מס .

11.   תשלום לביטוח לאומי על ידי יחידים.

12.   בדיקת מספר ימי שהייה בישראל או בחו"ל לצורך בדיקת חזקות תושבות בישראל.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3969-פעולות-שחייבים-לעשות-אותם-ביום-האחרון-של-שנת-המס-ביום-31-12-2014.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú