ralc.co.il

true

חברות שירותים תוכלנה להמשיך ולדווח למס הכנסה לפי בסיס מזומן

09.03.2005
רשות המיסים בישראל


חברות שירותים תוכלנה להמשיך ולדווח למס הכנסה לפי בסיס מזומן9 במרץ 2005

חברות שירותים תוכלנה להמשיך לדווח למס הכנסה לפי בסיס מזומן, כך החליטה היום ועדת הפסיקה של רשות המיסים, שבראשה עומד מנהל הרשות איתן רוב.

בהתאם להחלטה, חברות במשק העוסקות במתן שירותים ואין להן מלאי עסקי, תוכלנה להמשיך לדווח לצורכי מס הכנסה לפי בסיס מזומן גם אם הדוחות הכספיים שלהן ערוכים לפי בסיס מצטבר .

לדברי איתן רוב, יש בהחלטה זו משום התחשבות בחברות השירותים ומניעת הכבדה על תזרים המזומנים שהיתה עלולה להיגרם לאותן חברות.

החלטה כאמור באה בעקבות פנייתו של רו"ח עופר מנירב, נשיא לשכת רואי החשבון, לבחינה מחודשת של הסוגייה, על רקע החלטה שהתקבלה לפני כשנה לפיה חברה שתערוך את הדוחות הכספיים שלה על בסיס מצטבר תחוייב להמשיך ולדווח באותה שיטה גם למס הכנסה וזאת לגבי דוחות שנת 2004 שאמורים להיות מוגשים לרשות המיסים החל מהחודש הבא.

בהמשך להחלטת ועדת הפסיקה, הקים איתן רוב, בתיאום עם עופר מנירב, ועדה משותפת לרשות המיסים וללשכת רואי החשבון, אשר בראשה יעמוד ג'קי מצא, רו"ח (משפטן), סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים. הועדה תתבקש לבחון את מכלול הנושא והשלכותיו, תוך בחינת התפתחות הפסיקה בנושא, עקרונות החשבונאים המקובלים והמצב הנוהג במדינות שונות בעולם, ולהגיש המלצותיה למנהל רשות המיסים.

למידע נוסף בעניין הכדאיות בדיווח למס הכנסה לפי בסיס מזומן במקום לפי בסיס מצטבר
ראו בספר " הוצאות מוכרות למס הכנסה, למע"מ, למס שבח מקרקעין ולביטוח לאומי " - עמודים 38-41.
בהוצאת מיסים ועסקים - ראו תוכן העניינים המפורט של הספרבאתר זה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-419-חברות-שירותים-תוכלנה-להמשיך-ולדווח-למס-הכנסה-לפי-בסיס-מזומן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú