ralc.co.il

true

דיווח על שימוש בחוות דעת מסויית חתומה בכתב

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  16.12.2015

דיווח על שימוש בחוות דעת מסויית חתומה בכתב

 רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 30.11.2015 אישרה הכנסת את חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015, לפיו, החל מיום 1.1.2016 חלה חובת דיווח על שימוש בחוות דעת, במקרים בהם שכר הטרחה של היועץ תלוי בסכום יתרון המס של מקבל חוות הדעת, דיווח על "תכנון מדף" ודיווח על "עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים" (תיקון 215 לפקודת מס הכנסה).


נישומים עליהם לא חלה חובת דיווח

חובת דיווח זו לא תחול על "מוסד ציבורי" כמשמעו בסעיף 9(2) לפקודה.

חובת הדיווח אינה חלה על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם, למעט הכנסה מרווח הון, אינה עולה על שלושה מיליון ₪ לשנת המס.

חובת הדיווח אינה חלה על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתו מרווח הון לא עלתה על מיליון וחצי ₪ בשנת המס, אם חוות הדעת ניתנה בקשר להכנסת רווח ההון.


שלושה סוגים של חוות דעת חייבים בדיווח:

 • שכר הטרחה של היועץ תלוי בסכום יתרון המס של מקבל חוות הדעת
  חובת דיווח זו חלה רק במקרים בהם נותן חוות הדעת יקבל " בונוס הצלחה " בגין " יתרון מס " שיצרה חוות הדעת.
  בתנאי, שגובה שכר הטרחה בגינו ניתנת חוות הדעת עולה על 100,000 .
  " יתרון המס " מוגדר כלרבות אחד מאלה:
  א. הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום המקדמה או הימנעות מהמס.
  ב. הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או להתחשב בהפסד.
  ג. דחייה של מועד תשלום המס.


 • "תכנון מדף"
  חובת דיווח במקרים בהם חוות הדעת כוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, אשר ניתנה על ידי נותן חוות הדעת לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, ואינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת . הנותן חוות דעת שהיא תכנון מדף, יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך לו ניתנה חוות הדעת.
  בנוסף, תחול חובת דיווח זו, במקרים בהם נותן חוות הדעת מציע מיוזמתו מתן חוות דעת למקבל והמקבל חייב בחובת סודיות לגבי תכנה.


 • חוות דעת הסותרת את עמדת רשות המיסים
  חוות דעת העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים באינטרנט, עד תום שנת המס לגביה מוגש הדו"ח, בתנאי שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס, או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר


אופן הדיווח:

הדיווח בגין קבלת חוות דעת החייבת בדיווח יבוצע בדו"ח השנתי בטופס שיקבע המנהל (דיווח לא יידרש ממי שאינו חב בהגשת דו"ח שנתי), אך אין חובה להגיש את חוות הדעת לרשות המיסים. הדיווח יפרט רק את העובדה שהתקבלה חוות דעת, ציון הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת וסוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת (ניכויים, פחת, סיווג, הכנסה, סיווג הוצאה וכל סוגיה אחרת שיקבע המנהל).

במקרים בהם תינתן חוות דעת לאחר הגשת הדו"ח (לפי הוראות סעיף 131 או 166 לפקודת מס הכנסה) – חלה חובת דיווח על קבלתה תוך 60 יום מיום קבלתה.

חובת דיווח זו מצטרפת לחובות דיווח רבות הקיימות כבר כיום בדיווח השנתי על ההכנסות, כגון: בגין החזקת זכות בתאגיד חוץ, מחירי העברה, מפעל מועדף, תכנוני מס ברי דיווח, רווחי הון ועוד.

על אף האמור לעיל, אדם לא יהיה חייב בדיווח במקרים בהם ניתנה חוות דעת במהלך קיום הליכי שומה, השגה או ערעור, לגבי סוגיות הנדונות באותם הליכים.    

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4283-דיווח-על-שימוש-בחוות-דעת-מסויית-חתומה-בכתב.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú