ralc.co.il

true

ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  28.01.2016

ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 27.1.2016 פורסם תזכיר חוק לביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות, למשך שלוש שנים 2016-2018.

כיום, קובע סעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות הכספים 2003 ו־ 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "החוק"), כי מעסיק של עובד זר ישלם היטל בשיעור מסוים מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת מס מסוימת, זאת, לשם הגדלת שיעורי התעסוקה ורמות השכר של עובדים ישראלים על ידי ייקור עלות העסקת של עובדים זרים לעומת עובדים ישראלים.

בהתאם לכך, הסעיף קובע כי בענף החקלאות ההיטל יעמוד על 10%.

במסגרת התיקון, מוצע, לקבוע בהוראת שעה כי למשך שלוש שנים, החל מיום 1.1.2016 ועד 31.12.2018. כי שיעור ההיטל בענף זה יעמוד על 0%.

זאת, נוכח המצב הכלכלי שחווה ענף החקלאות בשנים האחרונות, בין היתר, עקב תמורות גיאופוליטיות שהשפיעו על הייצוא החקלאי.

כאשר תזכיר החוק יאושר ויהפוך להיות חוק מחייב, הוא יחול באופן רטרואקטיבי החל מיום 1.1.2016.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4326-ביטול-היטל-עובדים-זרים-בענף-החקלאות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú