ralc.co.il

true

ארכה לטופסי 126 ו- 856 לשנת 2004

04.04.2005
הגשת דו"חות שנתיים בניכויים לשנת המס 2004


י"ז אדר ב' תשס"ה
28.3.05

לכבוד
מר ראובן שיף, רו"ח
יו"ר וועדת הקשר עם מ"ה
לגבייה אכיפה ותפעול שוטף
לשכת רואי החשבון בישראל

לכבוד
מר יעקב וירז'בינסקי
נשיא לשכת יועצי המס בישראל

1.

הריני לאשר הגשת הדו"חות הסוף שנתיים בניכויים עד ליום 31.5.05:
א. דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה - טופס 0126.
ב. דיווח על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה - טופס 0856.
2.

אודה אם תביאו לידיעת חברי הלשכה המחוברים לשע"מ שקיימת אפשרות לשדר את הדו"חות הנ"ל ישירות למחשב שע"מ.

מדובר בפעולה שמייעלת את תהליך הגשת הדו"חות ומאפשרת וודאות על שידור וקליטת הדו"חות בזמן אמיתי.

3.

מייצגים שברצונם להצטרף לשידור טופס 0126 ו /או טופס 0856 ישירות לשע"מ מתבקשים להתקשר לגב' אתי רקח - מנהלת תחום תפעול טל' - 02-5019419, לשם קבלת הנחיות לשידור הטפסים.

תוכנה לבדיקת תקינות החומר, ניתן להוריד מאתר שע"מ באינטרנט, כתובת האתר WWW.SHAAM.GOV.IL/SHAAM/INTERNET.

4. הריני להביא לתשומת ליבך כי החל משנת המס הבאה בכוונת רשות המיסים לבצע רביזיה בכל נושא הגשת הדו"חות - גם לגבי המועדים וגם לעניין הטיפול בארכות, כך שתהיה הקפדה על עמידה בלו"ז שנקבע להגשת הדו"חות.

בברכה

יעל שביט

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-443-ארכה-לטופסי-126-ו-856-לשנת-2004.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú