ralc.co.il

true

הארכת תוקף אישורי ניכוי במקור

06.04.2005
רשות המיסים בישראל
הודעה לצבור
שינוי מועדים והארכת תוקף אישורים

 1. המועד להגשת הדו"ח השנתי על ההכנסה לעצמאים המנהלים ספרים בשיטה החד צדדית ולשכירים נדחה השנה עקב חופשת הפסח ל- 5.05.05.

 2. להגשת הדו"חות הסוף שנתיים הבאים:
  • א. דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה - טופס 0126.
  • ב. דיווח על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה - טופס 0856.
  ניתנה אורכה עד ליום 31.05.05

 3. תוקפם של האישורים לניכוי מס במקור שהונפקו למוסדות ציבור ומלכ"רים שפג ביום 31.03.05
  הוארך עד ליום 30.04.05
דוברות והסברה
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-446-הארכת-תוקף-אישורי-ניכוי-במקור.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú