ralc.co.il

true

החמרה והקלה במיסוי רכישה ומכירה של דירות מגורים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  06.06.2016

החמרה והקלה במיסוי רכישה ומכירה של דירות מגורים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 1.6.2016 פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2016 בנושא "תיקון מס' 85 והוראת שעה" (להלן: "התיקון"). זאת, בהמשך לפרסום התיקון ברשומות ביום 6.4.2016.

במטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות שהיו דירות יחידות עד למועד הרכישה, נקבעה, במסגרת התיקון, הוראת שעה, לתקופה של 5 שנים, לפיה קוצר פרק הזמן הקבוע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק למכירת דירתו הישנה של הרוכש מ- 24 חודשים ל- 18 חודשים, על מנת ליהנות משיעורי מס הרכישה החלים על דירת מגורים יחידה.

במסגרת התיקון נקבעה הוראת שעה לפיה ברכישת דירה חלופית, החל מיום 1.5.2016 ועד ליום 30.4.2021, פרק הזמן למכירת הדירה הראשונה יעמוד על 18 חודשים במקום 24 חודשים. יובהר, כי הוראות החוק בקשר לרכישת דירת מגורים חליפית מקבלן או קבוצת רכישה (מכירה תוך שנה מיום מסירת החזקה בדירה, בהתאם לחוזה או בפועל, כמפורט בסעיף) נותרו על כנן. 

סעיף 49ג(1) לחוק מעניק למי שבבעלותו דירת מגורים יחידה, הרוכש דירת מגורים חליפית, פרק זמן של 18 חודשים במהלכם יכול להיחשב בעלים של דירה יחידה לצורך קבלת הפטור ממס שבח הניתן לבעל דירת מגורים יחידה, הגם שבפועל בבעלותו שתי דירות.

כמפורט בהוראת ביצוע 5/13, במקרה שנרכשה דירה על הנייר, התקופה תימנה מיום סיום הבניה של הדירה החליפית שנרכשה.

כתוצאה מן התיקון, בתקופה מיום 1.5.2016 ועד ליום 30.4.2021, תקופת ההמתנה למכירת הדירה הישנה, לצורך עמידה בחזקת דירת מגורים יחידה, הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה, תעמוד על תקופה של 18 חודשים.

לאחר תום התקופה, דהיינו מיום 1.5.2021 ואילך, תקופת ההמתנה כאמור תעמוד על 24 חודשים, הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.

מאידך, נקבע כהקלה, כי דירה שהתקבלה בירושה אשר חלקו של המוכר או הרוכש בה, לפי העניין, אינו עולה על מחצית, לא תובא במניין הדירות, הן לעניין הפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק והן לעניין מדרגות מס רכישה לדירה יחידה.

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4469-החמרה-והקלה-במיסוי-רכישה-ומכירה-של-דירות-מגורים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú