ralc.co.il

true

שווי זקיפת מתנות לעובדים - לפי העלות למעביד

18.04.2005
בהבהרה למאמרנו בעניין שווי מתנות לעובדים
אנו מציינים:
רשויות המס היו בעבר בדעה שלפיה כל סכום טובת הנאה ייקבע בהתאם לשווי
טובת הנאה בידי העובד - כלומר השווי הנקוב בתלושים.
בהתאם לאמור יוצא איפה, כי חישוב בשווי לא עומד בקנה אחד עם מבחן המציאות
ואינו כלכלי.
!
בשנה שעברה - פירסמה דוברת מ"ה את ההבהרה , כדלהלן:
!
" במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי המעביד, ניתן להתייחס להפרש
שבין עלות התלושים לשווי הקניה שלהם, כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך
אינה נכללת בשווי ההטבה"
!
מכאן, כי ניתן לזקוף שווי טובת הנאה לעובד לפי עלות המעביד
!
במילים אחרות - אם לעובד ניתנו תלושים בערך נקוב של 500 ש"ח
אבל המעביד קיבל עליהם הנחה של 15%
הרי יש לזקוף לשכר העובד רק סך של 425 ש"ח לצורך חישוב המס והביטוח הלאומי
ולא את הסך של 500 ש"ח
!
ההודעה פורסמה ביום 6.4.2003 - דוברת מס הכנסה
!
נציין כי האמור בהודעה תואם את הפסיקה - ראה פס"ד קואפ הצפון.
!
יצויין כי העיקרון הכלכלי מאפשר חיסכון רב בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי
על טובות הנאה לעובדים, השתלמויות, לימודים, החזקת רכב, שווי רכב, שווי טלפון ועוד
אנו לרשותכם למתן הבהרות נוספות בעניינים אלו.
!
!
חג כשר ואביב פורח
ושפע מתנות לכולם ...
!
רמי אריה, עו"ד ורו"ח rami@ralc.co.il
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-449-שווי-זקיפת-מתנות-לעובדים-לפי-העלות-למעביד.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú