ralc.co.il

true

הרחבת תקופת עבודות שירות חלף מאסר בפועל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  21.08.2016

הרחבת תקופת עבודות שירות חלף מאסר בפועל לתשעה חודשים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018, מוצע לתקן את מדיניות הענישה בחוק העונשין התשל"ז- 1977.

כך, שיאומצו המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים בראשות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר, להרחיב את השימוש בענישה בקהילה כתחליף לעונשי מאסר קצרים, תוך שמירה על עקרון ההלימה בין חומרת העבירה לעונש הקהילתי שיוטל על העבריין.

כיום, בתי המשפט מוסמכים לקבוע, כי נאשם שנגזר עליו עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, ירצה את עונשו בעבודות שירות.

מוצע לקבוע בהוראת שעה, כי משך המאסר שבית המשפט רשאי להמירו בעבודות שירות יהיה תשעה חודשי מאסר תוך אפשרות קיזוז תקופת העונש בשליש, כאשר הנידון ביצע את עבודות השירות לשביעות רצון המעסיק והממונה על עבודות השירות.

הוראה זו תהיה בתוקף עד ליום 1.1.2020.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4546-הרחבת-תקופת-עבודות-שירות-חלף-מאסר-בפועל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú