ralc.co.il

true

מבצע למיסוי מופחת על חלוקת דיבידנדים ב- 2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  11.12.2016

מבצע למיסוי מופחת על חלוקת דיבידנדים ב- 2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

בהתאם להסכמות האחרונות שגובשו בין ראשי לשכות המייצגים לבין מנהל רשות המיסים בישראל, יוכלו פקידי השומה להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה.

לעומת הסעיף העוסק בעניין זה בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו- 2018, הסיכום שהושג קובע כי הוראה כזו תעשה רק באישור מנהל רשות המסים ורק לאחר התייעצות עם ועדה ציבורית שתוקם, ובתנאים הבאים:

  1. ניתן יהיה להורות על חלוקה של 50% בלבד מהרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה.
  2. לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים, אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ- 5 מיליון שקלים.
  3. בכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ-3 מיליון שקלים.

 

שימו לב, כי כדי למתן את רוע הגזרה, הוסכם כי:
בשנת 2017 תתאפשר חלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של  25% ללא חבות נוספת במס יסף, אשר שיעורו אמור לעמוד על 3%.

הוראות אלו אמורות להיות מוסדרות במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4637-מבצע-למיסוי-מופחת-על-חלוקת-דיבידנדים-ב-2017.aspx

© כל הזכויות שמורות