ralc.co.il

true

מיזוג פעילות מסוימת של חברה לתוך חברה האם ללא מס

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  05.02.2017

מיזוג פעילות מסוימת של חברה לתוך חברה האם ללא מס

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

על ידי פיצול ומיזוג משולבים, ניתן למזג פעילות של חברה בת, לתוך חברה האם, או לבצע רה-ארגון בחברות קשורות על מנת לייעל את פעילותן, בלי שפעולות אלו יחויבו במס.

כך ביום 25.12.2016 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי (5364/16), העוסקת בהעברת פעילות של חברה בת לחברה האם והותרת פעילות אחרת בחברה הבת, ללא חיוב מס.

חברת האם עוסקת במכירת מוצרי חומרה למחשבים.

חברה הבת עוסקת אף היא בפעילות בתחום החומרה וכן במתן שירותי תמיכה למחשבים.

חברה האם מחזיקה מלוא הון המניות (100%) של חברת הבת, זאת לאחר שרכשה אותה מצד ג' לפני מספר שנים.

בכוונת החברות האם והבת לרכז את הפעילות הקשורה לחומרה בחברה אחת. לצורך כך תעביר חברת הבת את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות החומרה המצויים אצלה, לחברה האם בהתאם להוראות סעיף 105ט לפקודה, כך שלאחר הפיצול, כל פעילות החומרה של שתי החברות תהא מרוכזת בחברה האם ובחברת הבת תיוותר פעילות התוכנה בלבד.

חברות האם והבת מקיימות את כל התנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה – 1995.

בהחלטת המיסוי ניתן אישור לפיצול לפי סעיפים 105ח(ב), 105ט ו- 103ט(ד) לפקודה בהתאם לתקנות ומכוחם ובכפוף לעמידה ביתר התנאים שפורטו בהחלטת המיסוי.

 

 

לצפייה במבנה ההחזקות טרם ולאחר הפיצול – לחצו כאן!

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4705-מיזוג-פעילות-מסוימת-של-חברה-לתוך-חברה-האם-ללא-מס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú