ralc.co.il

true

מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  06.11.2017

מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

לאור פסיקת בית המשפט העליון בעניין שלמה סעד ( ע"א 4946/16, שלמה סעד נ' פקיד שומה אשקלון , ניתן ביום 12.9.2017) ומערערות רבות נוספות, באשר לחיוב בהיטל על העסקת עובדים זרים מסתננים, ביום 5.11.2017 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה גובש מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים , בגין שומות עבר.

לדעתנו, "ההקלות" האלו, יביאו לקריסה של אלפי מעסיקים בישראל, על כל המשתמע מכך, להם, למשפחותיהם ולעובדיהם (הישראלים).

בהתאם למתווה, פקידי השומה וסגניהם מוסמכים לאשר את ההקלות, בגין היטל העסקת מסתננים ו/או בגין נקודות זיכוי למסתננים, כדלהלן:

1.       ביטול מלוא הקנסות.

2.       ביטול 50% מהריבית אשר נצברה.

3.   פריסת חוב ל-36 תשלומים שווים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת   הפריסה.

ההקלות דנן, יינתנו בכפוף לעמידה בתנאים אשר יחולו על המעסיקים, כמפורט בהודעה, כדלקמן:

1.       הסדרת השומות והחובותעד ליום 31.1.2018.

2.       התחייבות המעסיק על דיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף.

3.      התחייבות המעסיק לאי מתן נקודות זיכוי למסתננים, לגבי כל השנים הרלוונטיות    והעתידיות (למעט מתן נקודות זיכוי עד לשנת 2014, לאחר הוכחת מספר תנאים,    כפי שנקבעו במסגרת פסק הדין בעניין שלמה סעד).

 

לדעתנו, אין בהקלות אלו די.

אין כל סיכוי שהמעסיקים יוכלו לשלם את חובות העבר, יחד עם תשלום ההיטל באופן שוטף בו זמנית .

אכיפת הגבייה רטרואקטיבית על מעסיקים, משנת 2013 ואילך כפי שמתירה פקודת מס הכנסה, או לפני כן, אם כבר קיבלו שומות חיוב, תביא לקריסה של אלפי מעסיקים שלא יוכלו לעמוד בתשלום החוב. הם יקלעו להליכי פירוק וחדלות פירעון, משפחותיהם יעברו משבר קשה, והעובדים הנוכחיים שלהם - הישראלים, ימצאו עצמם מחפשי עבודה עם זכויות סוציאליות שאבדו. 

הפתרון הממשי האפשרי, הוא להימנע מגבייה רטרואקטיבית של חובות המס, כנגד התחייבות המעסיקים לשלם מעתה ואילך את ההיטל על העובדים הזרים שיעסיקו במלואו, חודש בחודשו .

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4906-מתווה-הקלות-לבעלי-חוב-בגין-העסקת-מסתננים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú