ralc.co.il

true

עדכון בהקשר לגביה רטרואקטיבית של היטל מבקשי מקלט

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  19.12.2017

עדכון בהקשר לגביה רטרואקטיבית של היטל מבקשי מקלט

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 22.11.2017 קיימה ועדת הכספים של הכנסת בראשות ח"כ הרב משה גפני, דיון נוסף בבקשת מעסיקים שחויבו או יחויבו באופן רטרואקטיבי בהיטל עובדים זרים בגין מבקשי מקלט.

כזכור, בחודש ספטמבר האחרון דחה בית המשפט העליון ערעור של מעסיקי מבקשי מקלט וקבע כי עליהם לשלם היטל לפי חוק עובדים זרים, גם בגין העסקת מבקשי מקלט.

קביעתו של בית המשפט בעניין זה, צפויה להשפיע על אלפי עסקים קטנים ובינוניים, בעיקר מענפי המסעדות, מלונאות, מוסכים, הניקיון, כוח אדם ועוד, אשר לא שילמו את ההיטל עד היום. השומות הרטרואקטיביות שהם קיבלו או יקבלו, מוערכות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ בענפים השונים ועלולות לגרום לקריסתם של עסקים רבים ואף לפיטורי עובדיהם הישראלים.

בית המשפט קרא לרשות המסים למצוא דרכים להקל בעניין הגבייה הרטרואקטיבית. בהתאם לכך, גיבשה רשות המסים מתווה אשר במסגרתו ניתנו שורה של הקלות ובכללן ביטול קנסות שניתנו לעסקים, הפחתת 50% מהריבית שנצברה וכן פריסת תשלום החוב ל-36 תשלומים בתוספת ריבית והפרשי הצמדה לתקופת הפריסה.

אולם, ההקלות דנן, לא ימנעו סיכון קיומי של עסקים המעסיקים במצטבר עשרות אלפי עובדים במדינת ישראל.

על רקע זה, קראה ועדת הכספים של הכנסת לרשות המסים, לבחון מחדש את עמדתה בנושא הגבייה הרטרואקטיבית.

חברי הכנסת, עודד פורר (ישראל ביתנו), מירב בן ארי (כולנו) ומיקי זוהר (הליכוד), אשר יזמו את הדיון, דרשו מרשות המסים לבטל את המהלך המתוכנן להוצאת שומות רטרואקטיביות ולהמשיך בפעילות הגבייה מכאן ואילך בלבד.

סוגיית תשלום ההיטל הייתה במצב של "עמימות מצבית" במשך שנים. לכן, אין זה ישים, הגון או צודק ליישם את החלטת בית המשפט באופן רטרואקטיבי כפי המתוכנן על ידי רשות המסים, ויש לנקוט באמצעים העומדים לרשות המחוקק לצורך הסדרת הנושא וביטול הפגיעה הצפויה בעסקים אלו.

המשנה למנהל רשות המסים, הגב' מירי סביון, הציגה את כוונת הרשות לגבות את היטל העסקתם של מבקשי המקלט מתוך כוונה ליישם את הנחיית המחוקק כגוף המבצע האמון על כך. מעבר לכך, ציינה כי רשות המסים נענתה לבקשת בית המשפט למצוא דרכים להקל על העסקים על ידי גיבוש מתווה הקלות הכולל, ביטול קנסות, הפחתה של 50% מריבית הפיגורים ופריסת החוב ל-36 חודשים.

בסיום הישיבה, דרש יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני, מנציגי רשות המסים, "לחזור לוועדת הכספים בתוך שבוע מהתכנסות הועדה עם תשובות האם מוכנים לשקול מחדש את נושא הרטרואקטיביות. ועדת הכספים מבקשת שלא לגבות את הכסף הזה."

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4940-עדכון-בהקשר-לגביה-רטרואקטיבית-של-היטל-מבקשי-מקלט.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú