ralc.co.il

true

דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי לצורכי מס

אורנה צח-גלרט, רו"ח

 |  24.12.2017

דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי לצורכי מס

אורנה צח-גלרט, רו"ח


התשלומים הכלולים באישור השנתי למס הכנסה:

התשלומים הכלולים באישור השנתי למס הכנסה ומזכים בהטבות המס הם אלה ששולמו עד סוף שנת 2017 כנגד חיוב בדמי ביטוח, לרבות חיוב עתידי בתנאים מסויימים, כפי שיפורט להלן:

1.       תשלומים בעבור הפרשי שומות בדמי ביטוח ובשל חיובים רטרואקטיביים, שמשולמים עד תום שנת המס 2017, כלולים באישור השנתי למס הכנסה בשנת 2017, אם הדרישה לתשלום (החיוב העתידי) היא עד 14 בפברואר 2018.

2.       המוסד לביטוח לאומי הודיע לאחרונה כי תשלום בשל הגדלת מקדמות לשנת 2017 שמשולם עד יום 31.12.2017, כלול באישור השנתי למס הכנסה לשנת 2017 רק אם מועד החיוב העתידי שלו הוא עד יום 3.3.2018.

3.       מקדמת חודש דצמבר 2017, שמשולמת עד יום 31 בדצמבר 2017, כלולה באישור השנתי למס הכנסה לשנת 2017.

4.       מקדמת חודש דצמבר 2017 שמשולמת בהוראת קבע ביום 15.1.2018, כלולה באישור השנתי למס הכנסה לשנת 2017.

חשוב לציין כי לעניין סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי (זכאות לדמי לידה והורות), יש לשלם את דמי הביטוח לפני היום הקובע (היום שבו הפסיקה המבוטחת את עיסוקה כעובדת עצמאית בהיותה בהיריון), גם אם החיוב הוא עתידי.

יום הערך של תשלום למוסד לביטוח לאומי בשנת 2017 בכרטיס אשראי בעסקה בודדת בתשלום אחד (החלוקה לתשלומים היא של חברת האשראי) או בתשלומי קרדיט, הוא יום התשלום שבו בוצעה העסקה, וכל התשלום כלול באישור השנתי למס הכנסה בשנת 2017.

תשלומים המשולמים במסגרת הסכם תשלומים (בהוראת קבע בבנק, או בכרטיס אשראי, או בהמחאות), כלולים באישור השנתי למס הכנסה בשנת 2017 רק אם שולמו בשנת המס 2017.

הפחתת דמי הביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח:

הפחתת ניכוי דמי הביטוח הלאומי שמותרים בניכוי מהשומה מופעלת כבר בשלב חישוב המקדמות. זאת מתוך מגמה לחשב את הבסיס לחישוב דמי הביטוח באופן קרוב ככל האפשר לחישוב העתידי שיבוצע בעת קבלת השומה מרשות המסים. בדרך זו המבוטח "נהנה" מההפחתה כבר בשלב חישוב המקדמות.

ככל שההכנסה החייבת שתיווצר בסופו של דבר בשומת מס הכנסה גבוהה יותר מההכנסה שלפיה נקבעו מקדמות דמי הביטוח, דמי הביטוח יוגדלו בהתאם להכנסה חייבת זו, וינוכו מההכנסה דמי ביטוח לאומי המחושבים תיאורטית, אף שטרם שולמו בפועל. בהתאמה יחולו הדברים על קיטון בהכנסה החייבת.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4943-דמי-הביטוח-הלאומי-המותרים-בניכוי-לצורכי-מס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú