ralc.co.il

true

רק חלק מבעלי עסקי התיירות יקבלו פיצוי ממס רכוש

רמי אריה, עוד רו"ח

 |  12.06.2018

רק חלק מבעלי עסקי התיירות בצפון ובדרום יקבלו פיצוי ממס רכוש

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 10.6.2018 פורסם כי שר האוצר אישר מתן פיצויים בגין נזקי האירועים הביטחוניים האחרונים שהיו בצפון ובעוטף עזה . אלא, שהתקנות לפיצוי יאפשרו מתן פיצוי לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, רק לעסקי תיירות הנמצאים בישובים מסוימים בלבד, שהוגדרו כ-"ישוב ספר" בתקנות. עסקי תיירות בישובים סמוכים, או שהם בין יישובי ספר - לא יקבלו פיצוי כלשהו.

כך למשל, מרבית הקיבוצים באזור עוטף עזה יקבלו פיצוי בגין עסקי התיירות שלהם, היות והם מוגדרים כ-"ישוב ספר" בתקנות. אך העיר שדרות עצמה, העיר נתיבות, אופקים ומושבים וקיבוצים "חדשים" שנוסדו מתחילת שנות ה- 60 ואילך – אינם זכאים לפיצוי, כי אינם מוגדרים כישוב ספר.

חלוקה דומה קיימת גם בצפון, שבו עסק תיירות בישוב מסוים יהיה זכאי לפיצוי ואילו עסק תיירות בישוב צמוד אליו שאינו מוגדר כ-"ישוב ספר" - אינו זכאי לפיצוי.

עסקי תיירות הממוקמים מחוץ לתחומי יישובי הספר בצפון ובדרום, ואפילו הם בתחומי המועצות האזוריות שם, לא יהיו זכאים לכל פיצוי.

בשנת 2007 הגשתי עתירה לבג"צ (בג"ץ 4445/07, היכלי היסמין שדרות בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל ואח') בדיוק בעניין זה של אפליה בין עסקים באזורים הנפגעים מהלחימה. משרדנו ייצג בעלי עסקים מהישוב שדרות בדרישה להוציא צו על תנאי המורה לשר האוצר לאשר פיצויים לפי חוק מס רכוש לתושבי שדרות ולישובים אחרים בדרום, אשר בתקנות לא הוגדרו כ-"ישוב ספר" בגלל סיבות היסטוריות אנכרוניסטיות.

הרכב בג"צ שדן בעניין הפיצויים המגיעים לתושבי שדרות בראשות כב' השופט אלייקים רובינשטיין, קיבל את טענתנו, כי יש להחיל את הוראות הפיצויים על כל יישובי עוטף עזה ללא אפליה. לאחר דיונים ממושכים בבג"צ ובוועדת הכספים של הכנסת, בסופו של יום, מצאה הממשלה דרך עוקפת לתיקון התקנות, והגדירה את כל אזור עוטף עזה כזכאי לפיצוי לפי חוק מס רכוש. אולם, רק בהוראת שעה לתקופה מוגבלת שתוקפה התחדש מפעם לפעם עד שהסתיימה תחולתה.

בהתאם להנחיה החדשה אשר פורסמה ביום 10.6.2018, החליטה הנהלת רשות המסים בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973, כי ניזוק מיישוב ספר כהגדרתו בתקנות, שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח, יהא זכאי בכפוף לתנאים המצטברים הבאים לתבוע פיצויים בשל נזק עקיף בגין ביטולי הזמנות, באזור צפון הארץ, המתייחסים לסוף השבוע בתאריכים 10/5/2018 ועד 12/5/2018 כולל וביטולי הזמנות ביישובי עוטף עזה המתייחסים לתאריכים 29/5/2018 ועד 2/6/2018 כולל .

הפיצוי יינתן רק לניזוקים אשר יעמדו בתנאים הבאים:

1.       הניזוק הינו עוסק שעיסוקו בענף המלונאות ויחידות אירוח ומקום עסקו בישוב ספר כהגדרתו בתקנות .

2.       העסק נמצא בישוב ספר כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.

3.       הישוב בו נמצא העסק כלול בהנחיה לפתיחת מקלטים ברשויות רמת הגולן מיום 8/5/2018 ובמדיניות התגוננות לאוכלוסייה מיום 10/5/2018, שהוצאו מטעם פיקוד העורף, ומצוי בטווח האזעקות ונפילת הרקטות שארעו ולחילופין היישוב בו נמצא העסק כלול ברשימת יישובי עוטף עזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף מיום 29/5/2018 מצ"ב הנחייה לפתיחת מקלטים ברשויות רמת הגולן וכן מדיניות התגוננות לאוכלוסייה כנספחים א' ו- ב' להודעה זו וכן הנחיית פיקוד העורף מיום 29/5/2018 כנספח ג' להודעה זו.

4.       הנזק נגרם בשל ביטולי הזמנות קיימות, החל מיום 8/5/2018 של חדרי מלון ו/או חדרי אירוח ו/או בתי מרגוע ו/או פנסיון בהתייחס ליישובי הצפון כאמור בסעיף 3 שלעיל, או בשל ביטולי הזמנות קיימות ביישובי עוטף עזה, כאמור בסעיף 3 שלעיל, והביטולים נגרמו כתוצאה מקשר סיבתי ישיר למצב הביטחוני ובכפוף להמצאת אסמכתאות להתקיימות תנאי זה .

5.       הפיצויים יינתנו אך ורק בגין ביטולים באזור הצפון המתייחסים לסוף השבוע שחל בתאריכים 10 במאי 2018 ועד 12 במאי 2018 (כולל) וביטולים ביישובי עוטף עזה המתייחסים לתאריכים 29/5/2018 ועד 2/6/2018 כולל .

הובהר כי, התנאים שצוינו לעיל הינם תנאים מצטברים וכי על הטוען לנזק, כאמור, לעמוד בכל אחד מתנאים אלו .

לכל תביעה לפיצוי, יש לצרף את המסמכים הבאים :

·         טופס תביעה בגין נזק עקיף - את הטופס יש להגיש ממולא וחתום כנדרש .

·         העתק מההזמנות שבוטלו ואסמכתאות באשר לסיבת הביטול .

·         אופן חישוב הנזק הנטען הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת. דו"ח רווח והפסד לשנת 2017 (לענף הרלוונטי) .

·         המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק, אליו מבקש הניזוק שיועברו הפיצויים .

·         אם התביעה מוגשת באמצעות אדם אחר שאינו הניזוק (כגון רו"ח, עו"ד, יועץ מס) אשר אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים, יש לצרף ייפוי כח חתום .  

 

נראה שיהיה צריך להגיש עתירה לבג"צ מחדש, כדי שייתן צו המורה לשר האוצר, לתת פיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, גם לבעלי עסקי תיירות שאינם מצויים בגבולות תחום ישוב ספר בצפון ובדרום, אך הם בהחלט ספגו נזקים ממשיים עקב השבתת הפעילות שלהם בימי האירועים הביטחוניים האחרונים בצפון ובדרום.

אין כל סיבה שהם לא יפוצו, בדיוק כמו בעלי עסקי התיירות הסמוכים אליהם שלמזלם הם נמצאים בישוב שהוגדר כ-"ישוב ספר" בתקנות.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5064-רק-חלק-מבעלי-עסקי-התיירות-יקבלו-פיצוי-ממס-רכוש.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú