ralc.co.il

true

היבטי מיסוי בהקמת קרן תשלומים לעובדים ע"י המעסיק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  26.11.2018

היבטי מיסוי בהקמת קרן תשלומים לעובדים ע"י המעסיק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

מעסיק המקים קרן תשלומים המיועדת לתשלומים עתידיים לעובדים, אינו חייב לנכות מס בעת ההפקדות לקרן, אלא רק בעת שיבוצעו תשלומים בפועל לעובדים. מסקנה זו נובעת מהלכת הסתדרות המורים וכן מהחלטת המיסוי החדשה שניתנה בעניין, ובהתאמה למנגנון הנאמנות ועיקרון בסיס המזומן בחיוב שכר לעובדים.

בעניין הסתדרות  המורים (ע"מ 1136/07, הסתדרות המורים בישראל נגד פקיד שומה ת"א 5, ניתן ביום 20.7.2016), הקימה הסתדרות המורים "קרן מלגות" לטובת המורים מתוך כספים אשר קיבלה ממשרד החינוך. למרות שהכספים הועברו לנציגות העובדים של המורים, חייב פקיד השומה רק את הכספים ששולמו בפועל כמלגות למורים.  

ביום 7.11.2018 פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המסים את החלטת מיסוי מס' 8845/18 בנושא מיסוי תשלומים בגין "קרן פרישה", המיוחסת לעובדי חברת החשמל.

הקמת "קרן הפרישה" נעשתה לפי הסכם קיבוצי בין החברה לבין העובדים, בו סוכם על הסדרי פרישת עובדים הכוללים, בין היתר, תוספת חודשית לתשלומי הקצבה לפורשים או מענק חד פעמי אשר ישולמו להם החל ממועד פרישתם. ההסכם הקיבוצי חל על כל העובדים הקבועים בחברה ואינו חל על בעלי שליטה בחברה או על קרוביהם .

הכספים למימון תוספת הקצבה והמענקים הובטחו על ידי החברה בפוליסות פרט עצמאיות שלה, אשר אינן מאושרות כקופת גמל. פוליסת פרט היא בבעלות החברה, ומיועדת לכל עובד בנפרד .

בהחלטת המיסוי נקבע כי בכפוף לשליטה מלאה של החברה על השקעת הכספים המופקדים בפוליסת הפרט ובחירת מסלולי ההשקעה, ומשיכת הכספים תעשה רק בקרות אירוע פרישה מהחברה. אז ישולמו לעובד כספים מפוליסת הפרט, בדרך של מענק חד פעמי או תוספת קצבה, בהתאם לתנאי ונסיבות הפרישה.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע עוד כדלקמן:

1.       רווחים אשר ייווצרו בגין סכומי ההפקדות בפוליסות הפרט אשר בבעלות החברה יהוו הכנסה חייבת במס בידי החברה שמקורה בסעיף 2(4) לפקודה. החברה תדווח על ההכנסה החייבת בספריה, במועד בו הם נצברו, מדי שנה .

2.       במועד הפקדת הכספים לפוליסות הפרט, לא תותר לחברה כל הוצאה בגין ההפקדה כאמור. הוצאה בגין ההפקדה תותר בניכוי לחברה החל מהמועד בו קיבל הפורש לראשונה את תוספת תשלומי הקצבה או במועד בו קיבל הפורש את מענק הפרישה .

3.       תוספת תשלומי הקצבה אשר תשולם לפורש מפוליסת הפרט של החברה, תהווה במועד תשלומה הכנסה החייבת במס בידי הפורש אשר מקורה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה ויחולו עליה הוראות סעיפים 121 ו-164 לפקודה.

4.       המענקים אשר יקבלו הפורשים בסיום יחסי עובד מעסיק, מפוליסת הפרט של החברה, יהוו מענקי פרישה, ויחולו עליהם הוראות סעיף 9(7א) לפקודה .

הסדר המס האמור, הוכפף לכך שפוליסת הפרט הינה בבעלות החברה ובשליטתה הבלעדית, וכי לעובד אין כל זכות שימוש או משיכה בכל דרך שהיא מפוליסת הפרט שבבעלות החברה . רק בקרות אירוע פרישה ישולמו לעובד כספים מפוליסת הפרט (בדרך של מענק חד פעמי או תוספת קצבה).

נחזור ונציין כי בעניין הסתדרות המורים, החיוב במס נעשה רק בעת משיכת הכספים בפועל על ידי המורים, למרות שבעלות והשליטה על "קרן המלגות" היו בידי הסתדרות המורים - נציגות העובדים, אשר קיבלה את הכספים מהמעביד – משרד החינוך – לצורך כך.

מדובר בעיקרון של חיוב במס של עובדים על בסיס מזומן בלבד. כלומר, רק במועד שהם מקבלים את הכספים בפועל מהמעביד. לכן, כל עוד הכספים נמצאים בקרן כספית המשמשת כנאמן למעסיק ולעובדים, לא יחול חיוב במס על העובדים בגין כספים אלו. למעט, על הרווחים השוטפים הנצברים בקרן.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5166-היבטי-מיסוי-בהקמת-קרן-תשלומים-לעובדים-ע-י-המעסיק.aspx

© כל הזכויות שמורות