ralc.co.il

true

בעלי צ'יינג'ים יחויבו בדיווח על פעילות לקוחותיהם

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  28.11.2018

בעלי צ'יינג'ים יחויבו בדיווח על פעילות לקוחותיהם

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 1.1.2019 ייכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן , הקובע הגבלות בין היתר, על תשלום במזומן, בין אם מדובר במטבע ישראלי או במטבע זר. הגבלה זו חלה הן על עוסקים והן על אנשים פרטיים.

במסגרת סעיף ההגדרות בחוק, נקבעה החרגה לפיה בעסקה אשר נושאה הוא מזומן (הפקדה, משיכה, העברה, המרה של מזומן) – לא יראו את המזומן כחלק ממחיר העסקה והחוק לא יחול לגביה.

לגבי עסקה כזו, אישרה ביום 13.11.2018 ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, את התקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים (צ'יינג'ים) , לרבות העוסקים בהמרות מטבע, בהחלפת מטבע, בניכוי צ'קים, בשטרי חליפין ובשטרי חוב ועוד, בדיווח לרשות המסים על כל פעולה ופעולה אשר הסכום שלה עולה על 50,000  שקלים חדשים.

לטענת רשות המיסים, נותני שירותים מסוג זה, משמשים פעמים רבות כתשתית לביצוע עבירות של העלמות מסים, בשל הקלות הרבה בטשטוש מקור הכספים שהגיעו לידיהם, ושימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות ולצורך השתמטות מתשלום מסים בהיקפים גדולים.

על רקע זה, הוחלט על חובת הדיווח בגין כל פעולה שתעשה בסך של יותר מ- 50,000 ₪, וכלל הדיווחים ייבחנו על ידי צוות מיוחד אשר יעבד את הנתונים שיתקבלו מנותני שירותים אלו ויכוון בהתאם לצורך את עבודת הביקורת והחקירות הנדרשות.

 

לצפייה במצגת מפורטת אודות החוק לצמצום השימוש במזומן – לחץ כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5169-בעלי-צ-יינג-ים-יחויבו-בדיווח-על-פעילות-לקוחותיהם.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú