ralc.co.il

true

הגשת תביעות פיצויים לחלק מהעסקים בדרום

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  30.01.2019

תביעות עסקים שיקבלו פיצויים באזור הדרום

רמי אריה, עו"ד רו"ח

בעלי עסקים בדרום אשר נפגעו מהמצב הביטחוני בדרום, לא יפוצו בגין אובדן רווחים, למעט עסקים בתחום התיירות או בענף הדבוראות. לכל היותר, הם יהיו זכאים לפיצוי בגין שכר אשר שילמו לעובדיהם, בגין אי הגעה למקום העבודה עקב הוראות פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה או עקב סגירת מוסד חינוכי שבו לומדים ילדי העובדים.
לא ברור מדוע נקבע כי בעלי אולמות שמחה וגני אירועים, מסעדות, חקלאים ועסקים בענפים נוספים שנפגעו עקב המצב הביטחוני - לא זכאים גם הם לפיצוי בדין אובדן רווחים ?  

ביום 23.1.2019 פרסמה רשות המסים את ההנחיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה, בגין נזק עקיף אשר נגרם לעסקים מיום 1.5.2018 ועד 28.2.2019 או 30.4.2019, לפי העניין.

ביום 26.12.2018 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים. על פי התקנות הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים:

•          מסלול מחזורים לענף הדבורים - לתקופה מיום 1.5.2018 ועד 28.2.2019.   

•          מסלול מחזורים לענף התיירות - לתקופה מיום 1.5.2018 ועד 30.4.2019.

•        מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים -  לתקופה מיום 1.5.2018 עד 28.2.2019.

בהתאם לתקנות, יש להגיש תביעה בנפרד עבור כל שנה קלנדרית. כלומר, תביעה ראשונה בגין התקופה מיום 1.5.2018 ועד ליום 31.12.2018 ותביעה שנייה מיום 1.1.2019 ועד ליום 28.2.2019 או 30.4.2019, לפי העניין.

רק ניזוקים מענף התיירות או הדבורים יכולים לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר או במסלול מחזורים. ניזוקים מענפי פעילות אחרים אינם זכאים לכך.  

במידה והתביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה, אולם המנהל לא הודיע על החלטתו בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה, אזי עד להשלמת הטיפול בתביעה ישולם לניזוק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים אשר דרש, זאת בכפוף לתנאים אשר נקבעו בתקנות .

את התביעות ניתן להגיש עד תום 4 חודשים מתום תקופת הפיצויים, כלומר תביעה במסלול שכר ובמסלול מחזורים בענף הדבורים תתאפשר עד ליום 30.6.2019, ואילו תביעה במסלול מחזורים בענף התיירות תתאפשר עד ליום 31.8.2019. הגשת התביעה לפיצויים הינה בתנאי ששולמה משכורת לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

כפי שציינו במאמרנו בנושא "פיצוי העסקים והעובדים בדרום – 2018/2019", אנו איננו מבינים מדוע הפיצויים אשר אושרו הם לצורך תשלום שכר העבודה לעובדים אשר נעדרו עקב המצב הביטחוני ואין בהם פיצוי על אובדן רווחים לבעלי העסקים, בענפים כגון אולמות שמחה, חקלאים, מסעדות וכדומה, למעט בענפי התיירות והדבוראות.

זאת בעוד בעלי עסקים כאלו ביישובי הספר אכן זכאים לפיצוי בהתאם לתקנות הרגילות של מס רכוש וקרן הפיצויים.

 

להודעת הרשות אודות המידע בגין פיצויים בשל נזק עקיף – לחץ כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5225-הגשת-תביעות-פיצויים-לחלק-מהעסקים-בדרום.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú