ralc.co.il

true

טבלת השוואה - עצמאי או חברה ?

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  01.04.2019

טבלת השוואה - עצמאי או חברה ?

רמי אריה, עו"ד רו"ח

עשר נקודות להשוואה בין פעילות עסקית כעצמאי או כחברה ? בטבלה מרוכזת.

 

עצמאי

חברה בע"מ

1. הסדרת              יחסים                בבעלות

תלות מוחלטת בהחלטות בעל העסק, באישיותו ובתפקודו

הסדרת הבעלות והשליטה באמצעות

חוק החברות ותקנון ההתאגדות

2. הקשר מול         רשויות המס

 

ישירות מול בעל העסק.

חשיפה להליכי גבייה (עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ...), הטלת סנקציות אזרחיות ופליליות ישירות על בעל העסק

ישירות מול החברה.

החשיפה היא רק בגין נכסי החברה. (למעט סנקציות על בעל השליטה/מנהל בהברחת נכסים או כוונה פלילית).

בעל שליטה (10%+) חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

3. שיעורי

    מס הכנסה

מס שולי - עד 50%

זכאות לניכויים אישיים (קופ"ג, ביטוח לאומי...), נקודות זיכוי וזיכויים

מס חברות בשיעור– 23%.

במשיכת כספים מהחברה, חיוב בעל המניות במס:

1.    משכורת – לפי מס שולי עם זכאות לניכויים אישיים ונקודות זיכוי כשל עצמאי

2.    דיבידנד – 33% (לבעל מניות מהותי כולל מס יסף)

4. ביטוח לאומי

    ומס בריאות

חבות של כ- 17%

עד סך של 43,890 ₪ לחודש

אין חבות - על רווחי החברה

(למעט חבות בגין שכר עבודה)

5. מוניטין   

    ויציבות

מבוססים על בעל העסק, תפקודו, בריאותו, פטירתו...

תדמית של עסק גדול, אורך חיים בלתי מוגבל.

נוחות בהעברת בעלות/חילוף מנהלים

6. ניהול ספרים

חד-צידית או כפולה

כפולה בלבד

7. עלות כספית

זולה

יקרה (אגרת רשם החברות, רו"ח)

8. הכרה    

    בהוצאות

חלקית

מלאה

9. דיני עבודה

לא חלים על בעל העסק (חופש, הבראה, מחלה, אבטלה...)

חלים על שכירים ובעלי השליטה

(בכפוף למגבלות)

10. תביעות

      ופשיטות            רגל

חשיפה אישית ומלאה להתחייבויות העסק ולתביעות

החברה אחראית עד לשווי נכסיה.

אין חשיפה אישית (למעט - בערבויות אישיות, אי תשלום עבור מניות, התחייבויות לחברה, הרמת מסך...)

 מוצע להתייעץ עם מומחה לפני קבלת החלטה סופית בנושא.

לקביעת פגישת ייעוץ להבהרת היתרונות והחסרונות

בכל עסק ספציפי – לחץ כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5268-טבלת-השוואה-עצמאי-או-חברה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú