ralc.co.il

true

קידום אתר אינטרנט בעברית של חברה זרה חייב במע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  28.05.2019

קידום אתרי אינטרנט בעברית של חברות זרות חייב במע"מ

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

חברות בנייה וקידום אתרים ובכלל, שימו לב, כי שירותים אינטרנטיים הניתנים לחברות זרות, אך הנהנים מאותם שירותים הם תושבי ישראל, לא ייחשבו כשירותי ייצוא והם עסקאות החייבות במע"מ מלא.

רשות המסים פרסמה ביום 21.5.2019 את החלטת מיסוי מס' 4429/19 בנושא " החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט ". במסגרתה נקבע: כי שירותים הניתנים ע"י חברה ישראלית לחברות זרות, חייבים במע"מ בשיעור מלא, הואיל ומדובר בשירותים הניתנים בפועל, נוסף על החברות הזרות תושבות חוץ, גם ללקוחות ישראלים.

החלטת המיסוי עוסקת בחברה "תושבת ישראל", המספקת שירותי שיווק ותיווך באמצעות הפעלת אתר אינטרנט בעברית, עבור חברות זרות המספקות שירותי שיווק אינטרנטיים לחברות קמעונאיות זרות, בתמורה לקבלת עמלה.

חברה "תושבת ישראל", מפעילה אתר אינטרנט המופנה ללקוחות ישראליים בשפה העברית. ניהול האתר והתכנים מצויים כולם באחריותה הבלעדית של החברה הישראלית. השירותים הניתנים ללקוחות החברה, באמצעות אתר החברה, כוללים גם שירותי תמיכה ומתן עדכונים ללקוחות הישראליים.

בהתאם להסכמים בין החברה הישראלית לבין החברות הזרות, באתר החברה הישראלית מוצגים למכירה טובין מסוגים שונים. לקוח ישראלי, הבוחר פריט טובין, מקליק על קישורית (לינק) באתר והוא מועבר לאתר המכירות של הספק הרלבנטי.

העסקאות בגין רכישת הטובין באתרי הספקים נעשות ישירות בין הספקים לבין הלקוחות הישראליים. בתמורה לשירותים, החברה הישראלית מקבלת עמלה מהחברות הזרות, בהתאם לסכומי הרכישות של הלקוחות אשר הופנו מאתר החברה, ובהתאם לכניסת הלקוחות לאתר הספקים.

החברה הישראלית ביקשה לראות בשירותים כמתן שירות ל-"תושב חוץ" החייבים במס בשיעור אפס לפי הוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף.

סעיף 30(א)(5) לחוק קובע כי יחול מס בשיעור אפס בגין:

"מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה. לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל ".

על מנת להחיל את סעיף 30(א)(5) לחוק על מתן שירות ל-"תושבחוץ", ולהיות זכאי למע"מ בשיעור אפס, על השירות להינתן ל-"תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30(ג) לחוק.

אולם, על העסקה יחול מס בשיעור מלא בהתקיים אחד הסייגים המפורטים להלן:

1.       נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על "תושב החוץ", גם ל-"תושב ישראל".

2.       השירות ניתן לגבי נכס המצוי בישראל.

3.       השירות ניתן ל-"תושב חוץ" אחר בעת שהותו בישראל.

בהתאם, נקבע כי שירותים הניתנים ע"י חברה ישראלית לחברות זרות, חייבות במס בשיעור מלא, הואיל ומדובר בשירותים הניתנים בפועל, נוסף על החברות הזרות תושבות חוץ, גם ללקוחות ישראלים.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5299-קידום-אתר-אינטרנט-בעברית-של-חברה-זרה-חייב-במע-מ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú