ralc.co.il

true

בחוזה צריך להגדיר ולוודא מראש את חבות המע"מ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.07.2019

בחוזה צריך להגדיר ולוודא מראש את חבות המע"מ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

צדדים לחוזה אשר לא הגדירו מראש, האם התמורה כוללת או לא כוללת מע"מ ? ולא וידאו האם בכלל העסקה בה מדובר היא עסקה חייבת במע"מ ? לא יוכלו לקבל מזור ממנהל מע"מ בהכרח, והמחלוקת תישאר בינם לבין עצמם, אלא אם מנהל מע"מ יתנדב לבדוק את חבות המע"מ בעסקה.

שכן, מערכת היחסים בין מנהל מע"מ לבין החייב במע"מ, אינה יכולה לשמש ככלי ניגוח בידי אדם בעל אינטרס. צד ג' אינו יכול לדרוש ממנהל מע"מ לבחון את רישומו של החייב במע"מ כ-"עוסק", או לדרוש ממנהל מע"מ לפנות אל חייב בדרישה לקבלת המע"מ מידיו, לצורך קיזוז מס התשומות בידי צד ג'.

סוגית הדרישה של צד ג' ממע"מ, לחייב במע"מ צד לעסקה במקרקעין כשההסכם אינו מסדיר את סוגיית המע"מ, נדונה בבית המשפט המחוזי בת"א בעניין איזי טופ (ה"פ 38376-12-18, מע"מ ת"א מרכז נ' איזי טופ פתרונות טכנולוגיים לסביבה בע"מ, ניתן ביום 16.6.2019).

בשנת 2015 התקשרה איזי טופ עם גב' פנחסי בהסכם, לפיו: פנחסי מכרה לאיזי טופ מחצית מזכויות החכירה במקרקעין, תמורת סך של 2,300,000 ₪. איזי טופ שילמה את מלוא התמורה המוסכמת ע"פ ההסכם, אשר לא כלל התייחסות לסוגיית המע"מ.

בין איזי טופ לפנחסי נתגלע סכסוך המתמקד בשאלת חבותה של פנחסי להוציא לאיזי טופ "חשבונית מס" כהגדרתה בחוק מע"מ. לטענת איזי טופ, הסכום אשר שולם לפנחסי כולל מע"מ.

למחלוקת זו השלכה כספית, ככל שפנחסי תישא בתשלום המע"מ, איזי טופ מנגד תוכל לקזז את מס התשומות, ובפועל ליהנות מהחזר של 17% מסך התמורה אשר שילמה לפנחסי עבור העסקה.

ביום 3.8.2017, כשנתיים לאחר ביצוע העסקה, פנתה איזי טופ למנהל מע"מ, על מנת שיורה לפנחסי להוציא "חשבונית מס" בגין מכירת המקרקעין מתוקף מעמדה כעוסקת לטענת איזי טופ.

באותו היום פנתה פנחסי אל מנהל מע"מ, וביקשה ממנו לקבוע כי על איזי טופ להוציא "חשבונית עצמית", לפי תקנה 6ב' ל תקנות מע"מ , המסדירה נהלים בדבר תשלום מס במכירת מקרקעין שהיא "עסקת אקראי", כדלקמן:

" 6ב.     (א) במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסק, מלכ"ר או מוסד   

                    כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס.

    (ב) החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) -

     (1) אם הוא עוסק, יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא... "

במענה לפניית הצדדים, הבהיר מנהל מע"מ כי הוא אינו מתערב בסכסוכים פרטיים מסחריים, ואינו נוקט עמדה.

בעקבות עמדה זו של מע"מ, הוגשה תביעה על ידי איזי טופ הן כנגד פנחסי והן כנגד מע"מ, במסגרתה היא עתרה למתן סעד הצהרתי לפיו יקבע, כי מכירת המקרקעין עונה על הגדרת "עסקה" בהתאם לחוק מע"מ, בהיותה "מכירת ציוד" כהגדרת מונח זה בחוק מע"מ, ועל כן פנחסי נדרשת להנפיק לה "חשבונית מס" ולשלם את המע"מ בגין העסקה .

מנהל מע"מ, הגיש בקשה לסלק על הסף את התביעה אשר הוגשה נגדו.

ביהמ"ש קבע, כי יש לקבל את הבקשה לסילוק על הסף, ודין התביעה כנגד מע"מ להידחות על הסף, מהטעם של "העדר יריבות".

ביהמ"ש קבע, כי מדובר במחלוקת עובדתית משפטית סביב שאלת הגדרתה של פנחסי האם הינה "עוסק" ואם לאו. איזי טופ מבקשת לכפות על מע"מ להכריע בסוגיה ולחייב את פנחסי להוציא חשבונית מס. אלא, שמע"מ אינו צד לעניין ומשלא ערך ביקורת מס לגב' פנחסי ולא קיבל החלטה בעניינה, אין מע"מ יכול להשיב עניינית להמרצת הפתיחה.

דרישת איזי טופ מחייבת עריכת ביקורת לפנחסי אשר כרוכה בהשקעת משאבים, הן מצד מע"מ והן מצד פנחסי. על כן, כל החלטה שיפוטית המחייבת את מע"מ לערוך ביקורת מס לצד מסוים בעסקה שנעשתה, נטולה כל בסיס חוקי ופוגעת פגיעה חמורה בעצמאות ותקינות פעילות הרשות.

נקבע, כי אין כל בסיס לדרישת איזי טופ כי בית המשפט יחליף את שיקול דעתו של מנהל מע"מ בזו של בית המשפט ויחייב את מע"מ לערוך ביקורת מס לפנחסי. מי שיורשה להשמיע טענותיו בדבר חיובו של חייב במס כנמנה על סוג פלוני של חייבי מס, הינו "הנוגע בדבר", כלומר מי שההחלטה ניתנה לגביו והוא בלבד. כל ישות משפטית שההחלטה שניתנה אינה כלפיה במישרין, אינה זכאית להשמיע טענותיה.

לפיכך, אנו מציעים כי בטרם סגירת חוזה, יוודאו הצדדים היטב את חבויות המע"מ הכרוכות בעסקה, אם בכלל, כמו גם את כל היבטי המיסוי הכרוכים בעסקה, מראש.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5324-בחוזה-צריך-להגדיר-ולוודא-מראש-את-חבות-המע-מ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú