ralc.co.il

true

ביהמ"ש העליון קבע כי פריסת השבח תינתן רק ליחידים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  22.07.2019

ביהמ"ש העליון קבע כי פריסת השבח תינתן רק ליחידים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

מוכרים יחידים, חברות משפחתיות וחברות בית – זכאים לפריסת השבח, אשר נוצר להם בעת מכירת זכויות במקרקעין ובכך ליהנות מהפחתת המס שהינה משמעותית במקרים מסוימים.

לפי חוק מיסוי מקרקעין, רשאי מוכר מקרקעין לפרוס את השבח הריאלי שנוצר לו ממכירת המקרקעין, על פני תקופה שלא תעלה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן. פריסה כאמור, מאפשרת למוכר לשלם מס על השבח בחלקים שנתיים שווים התואמים את שיעורי המס אשר חלים עליו בכל שנה ושנה, במקום לזקוף את השבח כולו לשנת המס בה מכר את המקרקעין ולשלם מס בשיעור גבוה יותר.

בית המשפט העליון בעניין טוונטי (ע"א 3012/18,מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' טוונטי האנדרד נהריה בע"מ, ניתן ביום 4.7.2019), קבע כי הזכאות לפריסת השבח הריאלי לפי סעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין נתונה לנישומים יחידים בלבד, ולא לחברות. למסקנה האמורה הגיעו שופטי הרוב על יסוד פרשנות תכליתית של דיני המס, ואילו דעת המיעוט הגיעה לפרשנות זו על יסוד פרשנות רב-תכליתית. 

בערכאה הקודמת בעניין טוונטי האנדרד (ו"ע 44202-05-16,טוונטי האנדרד נהריה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, ניתן ביום 19.1.2018), הגיעה ועדת הערר ליד בית המשפט המחוזי למסקנה כי אין בלשון סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין או בתכליתו עיגון לשלילת זכותה של חברה המוכרת מקרקעין ברווח לבקש פריסת מס.

אולם, ביהמ"ש העליון קובע כעת, כי המחוקק העניק את זכות הפריסה אך ורק לנישום יחיד בשר-ודם וכי חברה איננה זכאית לפריסת השבח הריאלי במסגרתו של סעיף 48א(ה)(1) לחוק, למעט, חברה משפחתית וחברה שקופה.

״אפקט הדחיסה״ והקטנתו באמצעות הזכאות לפריסה הם נחלתו של נישום יחיד בשר-ודם, ולא של חברה. זאת, היות ומיסים המוטלים על רווחי חברות הם מיסים בשיעור קבוע, ולא מיסים פרוגרסיביים. הזכאות לפריסה יוצרת הבדלי מיסוי אצל חברות רק כאשר המחוקק משנה את שיעורו של מס חברות. בדוגמא שבה עסקינן, אם תקופת הבעלות של החברה החלה בשנת 2015 והסתיימה בשנת 2018, ובמהלכה עמד מס חברות על 26.5%, 25%, 24% ו-23%, זכאות החברה לפריסת השבח תקטין את המס שלה. ההבדל בחבות המס, אשר נוצר בדוגמא זו בעקבות הפעלת הזכאות לפריסה, נובע אך ורק מהעדכונים של שיעור המס שנעשו באמצעות חקיקה, ולא ממבנה המס גופו.

במקרה של נישום יחיד, ״אפקט הדחיסה״ מעוות את המיסוי הפרוגרסיבי ועל כן ראוי להימנע ממנו.

מוכרים יחידים, חברות משפחתיות וחברות בית, בהחלט כדאי לבדוק את הפחתת מס השבח, על ידי ניצול זכות הפריסה של השבח לאחור.

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5327-ביהמ-ש-העליון-קבע-כי-פריסת-השבח-תינתן-רק-ליחידים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú