ralc.co.il

true

הכנסה מפנסיה/אובדן כושר עבודה תחויב בביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.08.2019

הכנסות מפנסיה ו/או אובדן כושר עבודה – יחויבו בביטוח לאומי

 רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

המוסד לביטוח לאומי עומד לחייב באופן רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי, הכנסות שמקורן מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה.

בתאריך 15.7.2019 פורסם חוזר ביטוח מס': 1469, חוזר גבייה מעבידים מס': 1484 , אשר קובע בתמצית את עמדת המוסד, לפיה חובת ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חלה על חברות הביטוח כאשר מדובר ב-"פנסיה מוקדמת" כפי שנקבע בסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי. סעיף זה קובע, כי הכנסה מ-"פנסיה מוקדמת" כוללת גם קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה מלא או חלקי, שנרכשה מכוח חיקוק או הסכם עבודה.

הכנסה מאובדן כושר עבודה שנעשתה באופן פרטי, נחשבת כהכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה וחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי מכוח סעיף 345(א) לחוק הביטוח הלאומי.

קיימים 3 סוגי פוליסות:

      1.       פוליסה מכוח חיקוק או הסכם עבודה – חובת הניכוי במקור מקצבת המבוטח חלה על           משלם הקצבה.

      2.       פוליסה פרטית – חובת התשלום חלה על המבוטח.

      3.       פוליסה של עובד עצמאי – חובת התשלום חלה על המבוטח.

החל מפרסום החוזר, בתהליך סגירת שנה יבדקו פקידי המוסד, את כל דיווחי הפנסיה/אובדן כושר עבודה שהתקבלו בדיווח 126 של השנה הקודמת, שלא נוכו מהם דמי ביטוח.

במקרים בהם המבוטחים אינם פטורים מתשלום דמי ביטוח - יתבצע חיוב בדמי ביטוח בהתאם לחובת התשלום החלה על המבוטח . ללא הבחנה, אם מדובר בפוליסה מכוח חיקוק או פוליסה פרטית.

החיוב יוטל אף אם מדובר בהכנסות מפנסיה/אובדן כושר עבודה הנובעת מכוח יחסי עובד מעביד. היות ומדובר בהכנסה שאינה ישירות מהמעביד.

במקרים בהם המבוטח ממציא הוכחות, כי ההכנסות מאובדן כושר עבודה כוללות גם הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עו"ד, יופחתו סכומים אלה מהשומה, בתנאי שהמבוטח ימציא אסמכתא להוצאות, כגון: פסק דין, הסכם פשרה בין הצדדים, מכתב מחברת הביטוח בו מצוין סכום הניכוי של הוצאות המשפט / שכר טרחת עו"ד וכדומה.

בעקבות החלטת בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 14809-05-13, ישראל מילוא - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 15.5.2017) - הכנסה של עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה תסווג כהכנסה ממקור 2(5) - פאסיבי, ולא ממקור 2(1)או 2(8)- אקטיבי כפי שנהגנו בעבר. דהיינו, היא תחויב בשיעור דמי ביטוח מופחת ובחלקה תהיה פטורה מחיוב, לפי הוראות החיוב החלים על הכנסה פסיבית.

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5349-הכנסה-מפנסיה-אובדן-כושר-עבודה-תחויב-בביטוח-לאומי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú