ralc.co.il

true

אחריות בעלי שליטה ורו"ח לאי חיוב של משיכות בעלים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  08.12.2019

 

אחריות בעלי שליטה ורואי חשבון
לאי חיוב במס בגין משיכות בעלים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

כפי שפורסם לאחרונה , הוזמנו בעלי שליטה ורואי חשבון לחקירות, בעניין אי דיווח על משיכות בעלים החייבות במס לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה , אשר נכנס לתוקף בשנת המס 2017. שכן, כאשר ברור מהדוחות הכספיים כי קיימת משיכת בעלים, ראוי כי תהיה סיבה טובה וחוות דעת מנומקת, מדוע היא לא חויבה במס לפי הוראות החקיקה החדשות.

במקביל, ביום 2.10.2019 פורסמה המלצת לשכת רואי חשבון בישראל, בדבר התייחסות רואה חשבון ללקוחו, כאשר הלקוח מסרב לכלול בדוח השנתי שלו, הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, בגין משיכות הבעלים אשר נמשכו על ידו מהחברה בסכום של 100,000 ₪ לפחות.

בתוקף מיום 1.1.2017, קובע סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה כי "משיכה מחברה", היא משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס של חברה לשימושם, והכול במישרין או בעקיפין, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס.

בהמלצת לשכת רואי חשבון, במקרה בו בעל השליטה אשר משך כספים מהחברה שלו מסרב לכלול בדו"ח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, וסירוב זה אינו מעוגן בחוות דעת מנומקת של מומחה מס, על רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו"ח. לרבות, לא בדרך של צירוף ביאור לדו"ח האמור ובו התייחסות לאי-החלתן של הוראות הסעיף.

לגבי החברה ממנה נמשכו הכספים על ידי בעל השליטה, על רואה החשבון להפסיק לשמש כרואה החשבון של החברה רק אם הלקוח מחזיק (לבד או ביחד עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו) ביותר מ-50% ממניות החברה והוא משמש (הוא ו/או קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו) כמנהל פעיל בחברה.

במקרה של אי שיתוף פעולה על ידי הלקוח, על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה לעדכן בנושא את הרואה החשבון החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.

היות ומדובר גם באחריות פלילית לאי הדיווח על המשיכות , כדאי לנקוט במשנה זהירות ובמקרה קיצון לפעול רק בהתאם לחוות דעת אובייקטיבית של מומחה מס ובהתאם לאמור בתדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במיסים.

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5413-אחריות-בעלי-שליטה-ורו-ח-לאי-חיוב-של-משיכות-בעלים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú