ralc.co.il

true

הפרשות להפסדים בגין נזקי הקורונה בדוחות הכספיים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  09.03.2020

יצירת הפרשות להפסדים בגין נזקי הקורונה בדוחות הכספיים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רואי החשבון המבקרים את הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019, או שיסקרו דוחות רבעוניים ליום 31.3.2020, חייבים להביא לידי ביטוי בדוחות, את השפעות וירוס הקורונה. בענפים מסוימים השפעתו הישירה או העקיפה של הקורונה, עלולה להביא לשינויים דרסטיים ביכולת העסקית של החברה. במקרים מסוימים לסיכון של חדלות פירעון או לפחות להפסדים משמעותיים. יש מקום לתת גילוי או אף ליצור הפרשות ועתודות להפסדים הצפויים, אשר לדעתנו, צריכים להיות גם מוכרים לצורכי מס.

בשבועות האחרונים אנו עדים להתפרצות של מגפת נגיף ה- COVID19 , הידוע גם בשמו העממי ה-"קורונה". הנגיף התפרץ בסין בשלהי דצמבר 2019. במדינות "הנגועות" בצורה קשה כמו סין, איטליה ואירן אף נחסמו אזורים שלמים, אלפי אנשים הושמו בבידוד בכדי למנוע את התפשטות המגפה ברחבי המדינות ותנועת התעופה האזרחית בכלל והתיירות בפרט הצטמצמה עד למאוד.

לצעדים אלה אשר ננקטו (ועוד יינקטו) על ידי מדינות רבות בעולם, יש השלכות כלכליות רבות:

מחסור בחומרי גלם, קשיים בשינוע סחורות ואנשים, סגירת מפעלים עקב מחסור בחומרי גלם, או עקב הכנסת העובדים ל-"סגר" או בידוד, ירידות חדות של שערי המניות וניירות ערך אחרים בבורסות בעולם, והצעדים הננקטים על ידי הבנקים המרכזיים בעולם, כגון הורדת שער הריבית. פגיעה קשה בענפים שלמים כגון: תיירות, תחבורה, בידור, קמעונאות ותעשייה.

בהתאם להנחיות החדשות אשר פורסמו ביום 5.3.2020 על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, רואי החשבון המבקרים את הדוחות הכספיים חייבים להביא לידי ביטוי את ההשלכות הכלכליות של הקורונה, אשר עלולים להשפיע על הביקורת והסקירה של הדוחות הכספיים, כדלהלן:

1.  על ההנהלה לבחון – בהתאם לתקני החשבונאות המקובלים האם מדובר באירוע לאחר תאריך הדוח הכספי, המחייב התאמה, או האם מדובר באירוע המחייב גילוי בלבד. הבחינה צריכה להתייחס למצב אשר שרר במועד הדוח הכספי, דהיינו, האם ביום 31.12.2019 עצם התפרצות הנגיף במהלך דצמבר כבר גרמה לקשיים, או שאלו אירעו רק במהלך ינואר או פברואר כתוצאה מהתפשטות המחלה מעבר לגבולות מחוז HUBEI שבסין.

2.   במידה ומדובר באירוע המחייב התאמה, יש לבחון השלכות אפשריות על אומדנים חשבונאיים, חישובי שווי הוגן, ירידת ערך נכסים והפרשות.

3.   יש לבחון פגיעה אפשרית ביכולת הישות לגייס מזומנים ומשאבים אחרים הדרושים להמשך פעילותה של הישות המדווחת עד כדי סיכון לקיום ספיקות משמעותיים כ-"עסק חי" – על כל המשתמע מכך.

4.  אם מדובר באירוע המחייב גילוי, יש לבחון את השפעת המגיפה על הנושאים שתוארו בסעיפים "ב" ו-"ג" לעיל. יש לתת גילוי לסיכונים המשפיעים על הישות המדווחת, עקב פגיעה אפשרית בענף כולו, בשוק ההון או כתוצאה ממחסור בחומרי גלם, מוצרים מיובאים (במסחר קמעונאי) או מחסור בכוח אדם, פגיעה בהכנסות כתוצאה מהמצב בשוקי היעד וכל גילוי אחר המתחייב מהחשיפה של הישות המדווחת לסיכונים האמורים.

5.   החל מדוחות הביניים לרבעון הראשון של שנת 2020, האירוע אינו אירוע המחייב גילוי, אלא (במרבית המקרים) הינו אירוע המחייב התאמה, הואיל והתפשטות הנגיף בעולם כולל הגבלות כלכליות, שהחלו ברבעון הראשון של שנת 2020, ולכן מדובר באירוע שעשוי לחייב התאמות לנכסים ולהתחייבויות.

לשכת רואי החשבון ממליצה לחבריה המשמשים כרואי החשבון המבקרים של הישויות המדווחות, לעמוד איתן בקשר ולהפנות את תשומת לב האחראים לנושאים אלה.

בביצוע הביקורת לשנת 2019 וסקירת דוחות הביניים בשנת 2020 עלולות להיווצר בעיות ייחודיות בביקורת ו/או בסקירה כגון:

1.       אי יכולת להיות נוכחים במפקד המלאי באזורים אשר נפגעו בסין.

2.       אי קבלת אישורי יתרות עקב סגירת מפעלים/בנקים.

3.    אי יכולת לקבל חבילות דיווח ולקיים תקשורת עם רואי חשבון של חברות בנות באזורים הנגועים והנתונים ב-"הסגר" או בבידוד.

4.    אי יכולת לשלוח מבקרים לחברות בנות או סניפים בארץ ובחו"ל עקב קשיי תחבורה, או עקב הימצאות חברות וסניפים אלה באזורים שהם תחת "הסגר" או בידוד.

5.    הצורך לבחון, כיצד הגיעה ההנהלה למסקנה כי מדובר באירוע מחייב התאמה או באירוע המחייב גילוי בלבד.

6.    הצורך לבחון את נושא "העסק החי" כתוצאה מההשפעות האפשריות של ה-"קורונה" על הישות המדווחת.

הלשכה ממליצה לחבריה לזהות את הסוגיות העולות בביקורת כתוצאה מהנגיף הן בביצוע הביקורת בפועל והן בביצוע נהלי הסקירה, ולהקים בכל פירמה צוות ייעודי בראשות שותף שאליו יופנו כל הסוגיות, על מנת שיהיה טיפול אחיד בנושא, ובמידת הצורך לקיים התייעצות (עם הרשת העולמית אליה מסונפת הפירמה, ככל שיש כזו, או עם מומחה חיצוני) ולתעד את מסקנותיו.

במקרים בהם הישות המדווחת פועלת תחת רגולציה (כגון רשות ניירות ערך או הפיקוח על הבנקים) והצוות מגיע למסקנות כי הסוגיה עשויה להביא את המבקר לכדי הצורך להימנע ממתן חוות דעת או לסייג אותה, עקב הגבלות בביקורת, מומלץ להתייעץ גם עם הרגולטור.

נוסיף ונציין, כי לדעתנו הפרשות להפסדים צפויים בגין הנזקים הכלכליים אשר ייגרמו עקב השפעתו הישירה או העקיפה של וירוס הקורונה, מהוות הוצאות מוכרות למס, כבר בשנת המס 2019. לפרטים, לביסוס ולקבלת חוות דעת בנושא – הקישו כאן.

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5468-הפרשות-להפסדים-בגין-נזקי-הקורונה-בדוחות-הכספיים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú