ralc.co.il

true

החזר מקדמות מס ששולמו בגין ינואר-פברואר 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  04.08.2020

החזר מקדמות מס ששולמו בגין ינואר-פברואר 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

רשות המסים מאפשרת השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י בעל עסקים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, מתוך הנחה, כי מחודש מרץ ואילך יהיו להם הפסדים שיבלעו את הרווחים שהיו בחודשיים הראשונים של השנה, ובסוף שנת המס לא יהיו להם רווחים ולא חבות מס בגין שנת המס 2020.   

עד לתיקון החוק, לא ניתן היה להשיב תשלומי מקדמות, אלא רק בתום שנת המס ולאחר הגשת הדוח השנתי. בהתאם לחקיקה שאושרה, סכומי מקדמות אשר שולמו על ידי נישומים בגין חודשים ינואר ופברואר 2020, יוחזרו להם במלואם או בחלקם, אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020, יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו. 

החל מיום 3.8.2020, מייצגים מקושרים יכולים להגיש את הבקשה להחזר המקדמות עבור לקוחותיהם במערכת המייצגים בשאילתא ייעודית שפותחה לנושא במערך מס הכנסה (שאילתא 428). נישומים שאינם מיוצגים יכולים להגיש את הבקשה להחזר המקדמות, למשרד השומה בו מתנהל תיקם, באמצעות מערכת הפניות לציבור באתר הרשות ולהצהיר כי ההחזר מתבקש בשל פגיעה בהכנסותיהם בשל נגיף הקורונה. ניתן להגיש בקשה פעם אחת בלבד, ועד 29.9.2020.

ההחזר יינתן לבקשת משלם המקדמה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, בהתאם לקבוע בחוק ומותנה, בין היתר, בהגשת כל דוחות המקדמות לתקופות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ובניהול ספרים על פי דין. פקיד השומה ייתן החלטתו בבקשה בתוך 60 יום ממועד הגשתה.

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5524-החזר-מקדמות-מס-ששולמו-בגין-ינואר-פברואר-2020.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú