ralc.co.il

true

פחת מואץ על ציוד שנרכש מ-1.9.2020 עד 30.6.2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  16.11.2020

הטבת פחת מואץ על ציוד שנרכש
מיום 1.9.2020 עד 30.6.2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מתן פחת מואץ בגין ציוד שנרכש לעסק, מגדיל את קצב ההוצאה המוכרת בגין עלות הציוד, על פני מספר שנים קצר יותר. אלא, שהטבה זו רלבנטית רק לגבי עסקים שירכשו ציוד חדש בתקופת ההטבה ושיש להם רווחים מספיקים, כדי שההטבה תפחית להם את המס שיתחייב.

מדובר בהטבה משמעותית. שכן, פחת על רכישת מחשבים שזכאים ברגיל לשיעור פחת של 33% יוגדל ל- 66% וכך גם בהתאמה, לגבי רכישת מלגזות, ציוד אחסנה וציוד אחר. לצורך העניין גם רכישה של מכולות, מנופים וכדומה – תזכה בפחת מואץ. לרבות הכפלת הפחת לגבי ציוד המשמש לעבודה במשמרות שגם כך זכאי לכפל פחת וכעת יהיה זכאי לכפל הכפל.

ביום 15.11.2020 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 , במסגרתן נקבע כי כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד לעסק אשר נרכש מיום 1.9.2020 ועד ליום 30.6.2021 (להלן: "התקופה הקובעת").

התקנות קובעות, בין היתר, כי הטבת הפחת המואץ על ציוד אשר נרכש בתקופה הקובעת, מותנית בכל שהציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד ליום 30.6.2021, לפי המאוחר מביניהם. הפעלת הציוד במפעל תעשייתי יכולה להיעשות תוך תשעה חודשים.

ההטבה לא תחול על נכס בלתי מוחשי. כגון: על הפחתת מוניטין.

עם זאת לדעתנו, הוא בהחלט יכול לחול לגבי שיפורים במושכר שאינם חלק אינטגרלי מהמבנה המושכר, או בגין הוצאות מחקר ופיתוח.

נישום אשר יבחר בניכוי פחת מואץ, בחירתו תחול על כל הציוד אשר נרכש בתקופה הקובעת.

 הטבת פחת מואץ - לא תחול - על רכישת ציוד במקרים מסוימים, כדלקמן:

      1.       רכישה מקרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה

      2.       רכישה ללא תמורה

      3.       רכישה לפי סעיף 85 לפקודה

      4.       רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה – שינוי מבנה ומיזוג

      5.       נישום אשר קיבל זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות בעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה.

ההטבה תחול רק בגין ציוד המשמש במישרין לפעילות העסקית של העסק בישראל.

שימו לב, כי ההטבה לא תחול בגין רכישת נדל"ן, או בגין רכישת רהיטים או רכישת משאית.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5574-פחת-מואץ-על-ציוד-שנרכש-מ-1-9-2020-עד-30-6-2021.aspx

© כל הזכויות שמורות